TANKEN BAKOM BLOGGEN MIN!

Dette er ei side på nynorsk om det å konvertere til katolisismen. Sjølv konverterte eg i 2007, etter ei kronglete reise mellom ulike tankar og sekter som alle kalla seg for kristne utan å ha noko koppling til den 2000 år gamle Kristendomen. Eg skulle ikkje ynskje nokon annan å måtte famle seg fram på same vis som eg var tvungen å gjere.

Me lever i ei tid då dei som utgjer seg for å vere den sanne Katolske Kyrkja i røynda er ei røvarsekt som ikkje er med på å fremje tradisjonell katolsk tru, men heller gjer alt dei kan for å myrkleggje den sanne læra som me har fått overgjeve ifrå Apostlane og fram til i dag.


I tillegg har over 400 år med protestantisme gjort at dei kristne røtene i Noreg er vel kamuflerte, og me har vorte proppa med Lutherpropaganda frå vogga til grava i fleire generasjonar. Historiske bøker og vitnesbyrd har vorte øydelagde, kyrkjer tekne over av andre, evangeliet utvatna, Bibelen feilaktig oversett i utallige utgåver og mennesket har hamna i sentrum istadenfor Gud. Og for ikkje å snakke, me har vorte overgjevne til den upålitelege subjektiviteten som gjer at ingen er samde om nokon ting, fordi me har skild oss frå den Sanne ModerKyrkja og den Apostoliske læra.

Denne bloggen har som mål å vere ei hjelp for dei som søkjer seg attende til det som ein gong var, og ei oppmuntring for dei som allereie er innanfor, men som kjenner seg isolerte og åleine imellom heidningar i eit land som er like kaldt i dag som det var innan det vart Kristna- like inn i sjela.

torsdag 29. april 2010

Pastoralt brev til Kongen av Noreg Olav Kyrre 1078.

(Henta frå "The Correspondence of Pope Gregory VII, book VI, 13, p.415.)
Pastoralt brev til Kongen av Noreg, 15. desember 1078.
Gregorius...til Olav (Kyrre), Konge av Noreg, vær helsa...
Sjølv om me er pliktige å gje til alle som aksepterar trua på Kristus, beskyttelse under den Heilage og Apostoliske Stolen, som me styrer over etter Guds nåde, når det gjeld dykk, de som held til lengst vekke på enden av jorda, so kjenner me eit ekstra stort ansvar og trong for særskild omsorg, då de ikkje har like mange personar som kan instruere dykk i den Kristne religionen og har mindre del i dei naudsynte tenestene.
           Difor, no når høve bydde seg, skriv me til Dykk for å stadfeste Hans Høgheit i trua som er i Kristus Jesus, som har skapt mannen etter Guds vilje, den evigvarande Fader, den Heilage Ande som arbeidar med Han, vart født av ei møy, forlikte verda til Gud gjennom sin død, sletta ut alle våre synder då Han kjøpte oss fri med sitt blod, Han som i eiga kraft sigra over sjølve døden, gav oss att ei levande von og ein eveleg arv, lytelaus og ufalmande. I Han, som me står faste i trua på, er der gjort klart for dykk gjennom nåden frelse og eveleg liv- det er, om de held fram i vona med augene retta på Han heilt fram til enden. For, som Apostelen Paulus seier: "I Han bur heile guddomsfylda lekamleg." Difor, ten Han med all frykt og audmjuke, og hugs alltid kva Salmisten seier: "For riket høyrer Herren til, og han råder yver folkeslagi. Etterkomarane skal tena Han; det skal verta fortalt um Herren til den ætti som kjem." (Salme 21 (22): vers 29, 31)
            Me ynskjer at de skal vite at det er vårt mål, om det let seg gjere, å sende visse av brørne til dykk, menn av rett tru og lære, for å instruere dykk i all kunnskap og alle doktriner om Jesus Kristus. Sjølv om de vel har fått lære den Evangeliske og Apostoliske doktrina, skal de sleppe å undrast over noko, men verte rotfeste og faste i grunnen som er Kristus Jesus, slik at de i større rikedom og perfeksjon kan aukast endå meir i gudommeleg dygd og etter trusvegen bære frukt verdig evig beløning. Men, det er vanskeleg for å oss å sende ein slik legasjon, både på grunn av den enorme avstanden og språket. Difor ber me dykk om det same som me ber Danskekongen, at de må sende til det Apostoliske hovudsete nokre av dykkar unge menn frå gode familiar, slik at dei kan verte vel utdanna i den Heilage Lova og kan gje vidare ordrar frå den Apostoliske Stolen, ikkje som ignorante- men som velinformerte personar, at dei kan forkynne verdigt, ikkje som grove eller udanna menn, men som dei som har utdanning i språk, lære og oppførsel, og som slik med Guds hjelp effektivt kan fremje kultur hjå dykk.
             Det har vorte rapportert til oss at brørne hjå Danskekongen har søkt dykkar Majestet om hjelp til å overtyge han om å dele kongeriket med dei. Ve, kva slags skade kan ikkje dette føre over riket, kva for forrvirring hjå det Kristne folket, kva for øydeleggjing av Kyrkjene kontinuerleg utsette for ondskapen frå heidningegrannar, me som er opplærte i sjølve sanninga som er Kristus, som seier: "Eit rike som ligg i strid med seg sjølv, kjem snart til å øydast, og eitt hus dett yver hitt." Difor formanar me Hans Høgheit om å ikkje gje hjelp eller å velje side i denne konflikta, slik at eit dårleg val skulle vende seg attende imot deg, og at Guds vreide på grunn av oppdelinga av dette riket skulle komme over deg og ditt kongerike. Då har me heller noko anna som me ynskjer og anbefalar; at du overtalar Danskekongen om å ta imot brørne med kjærleik inn i sitt rike, og å dele med seg av eigedom og æra, der det er mogeleg, slik at dei ikkje skal lida noko naud, og for at medgongen og æra til riket vert oppehalde...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Følgere


Vitjarar