TANKEN BAKOM BLOGGEN MIN!

Dette er ei side på nynorsk om det å konvertere til katolisismen. Sjølv konverterte eg i 2007, etter ei kronglete reise mellom ulike tankar og sekter som alle kalla seg for kristne utan å ha noko koppling til den 2000 år gamle Kristendomen. Eg skulle ikkje ynskje nokon annan å måtte famle seg fram på same vis som eg var tvungen å gjere.

Me lever i ei tid då dei som utgjer seg for å vere den sanne Katolske Kyrkja i røynda er ei røvarsekt som ikkje er med på å fremje tradisjonell katolsk tru, men heller gjer alt dei kan for å myrkleggje den sanne læra som me har fått overgjeve ifrå Apostlane og fram til i dag.


I tillegg har over 400 år med protestantisme gjort at dei kristne røtene i Noreg er vel kamuflerte, og me har vorte proppa med Lutherpropaganda frå vogga til grava i fleire generasjonar. Historiske bøker og vitnesbyrd har vorte øydelagde, kyrkjer tekne over av andre, evangeliet utvatna, Bibelen feilaktig oversett i utallige utgåver og mennesket har hamna i sentrum istadenfor Gud. Og for ikkje å snakke, me har vorte overgjevne til den upålitelege subjektiviteten som gjer at ingen er samde om nokon ting, fordi me har skild oss frå den Sanne ModerKyrkja og den Apostoliske læra.

Denne bloggen har som mål å vere ei hjelp for dei som søkjer seg attende til det som ein gong var, og ei oppmuntring for dei som allereie er innanfor, men som kjenner seg isolerte og åleine imellom heidningar i eit land som er like kaldt i dag som det var innan det vart Kristna- like inn i sjela.

tirsdag 20. november 2012

Ynskjedåpen!

Det er jo ei kjend sak hjå Katolske Tradisjonalistar at vattendåpen er naudsyn for frelsa. Alle må få vaska vekk arvesynda si, om dei skal kunne skode Guds andlet. Eg oppdaga youtubekanalen "400constantine" for ikkje so lengje sidan. Kan du engelsk er det mykje god informasjon hjå denne karen. Her kjem ei publisering om ynskjedåpen (baptism of desire)

onsdag 5. september 2012

Kva syn skal me ha på lidinga i dette livet?

Dette stykket er henta og oversett til norsk frå boka "God, the Teacher of Mankind- The Apostles Creed" av Michael Müller, C. SS. R. i 1888.

Kva syn skal me ha på lidinga i dette livet?
- Me skal sjå på det som so mange velsigningar frå den Allmektige Gud.
Den Allmektige Gud skapa oss til å vere Hans eigne i tida og i eva. Men, som ein konsekvens av at dei fyste foreldra våre fell, kjenner me oss dregne til å gå vekk ifrå Han, kjelda til all lukke, og å knyte oss til denne verda, ein avgrunn av all ulukke- både andeleg og timeleg. Men Gud, som den beste av alle fedre, tek i bruk ulike verkemiddel for å gå i mot dei vonde bøyelsane våre som dreg oss lenger og lenger vekk frå Han; havet av alt som er godt. Nett slik fuglefangarar nyttar ulike agn til ulike jaktprosjekt, nett slik svingar og tilpassar Gud seg til menneska sine ulike sinnelag, både til vår eigen fordel og for å oppretthalde godhugen i Hans faderlege forsyn over alle. Han dreg nokre sjeler til seg gjennom kjærleik. Men desse sjelene utgjer ei særs lita gruppe. Sanneleg, av dei kvinnene som fekk si omvending skildra i Evangelia, er det berre den Heilage Maria Magdalena som fylgde Frelsaren gjennom kjærleiken. Gud dreg størsteparten av sjelene til seg gjennom plager som denne verda har å by på. Den kanaeiske kvinna kom til Herren for å høyre om ho kunne få lindring frå dei timelege plagene ho hadde. Den Heilage Paulus Eremitten og Arsenius drog ut i ørkenen for å sleppe unna forfylgjingar. Den Heilage Paulus den Enkle blei eremitt grunna utruskapen åt kona hans. Den Velsigna Gonsalius bestemte seg for å verte Dominikanarmunk, fordi han reid lett og glad gjennom gatene då han brått vart slengd av hesten og landa i ein søledam, til latter for alle augevitna. Medan han framleis sat i søledammen, sa han til seg sjølv: "Er det slik du behandlar meg, du svikefulle verd? No hånar du meg, men eg vil og le åt deg!" Når dette var sagt, forlet han verda og gjekk in i det religiøse ordenslivet.
                 Nicholas Bobadilla, ein fattig student i Paris, gjekk ofte til den Heilage Ignatius Loyola for å få hjelp til sine timelege behov; men det gjekk ikkje lang tid før han kjende seg dregen av ein heilag kjærleik for den Heilage Ignatius, og slik vart han ein av hans mest brennande fylgjesmenn. Den vyrde Bernard av Corlione vart, då han var på rømmen frå lovens lange arm, gjennom gudommeleg forsyn leidd rett inn i armane åt Capuchinarane. Thomas Pounc, ein engelskmann, ramla so forunderleg då han dansa på eit ball hjå Dronninga av England. "Kom deg opp din tosk!" sa Dronninga til han. Den unge mannen kjende seg særs fornerma, og bestemde seg for å taka hemn over verda gjennom å forsake henne. Han gjekk inn i Jesusordenen og levde der eit heilagt liv; og etter å ha lide i ei fangehole i tjue år, under ei tid av religiøs forfylgjing i England, enda han livet gjennom å ofre det opp til sist for trua si sak.
               "Eg hev høyrt frå ei autoriter kjelde," sa den Heilage Francis de Sales, "at ein herremann frå vår eiga tid, framifrå i tanke og som person, frå ein god familie, då han såg nokre Capuchinarfedre passere, sa til dei andre herremennene som var med han: "Eg skulle hatt lyst til å finne ut korleis desse berrføtte mennene lever, og å gå mellom dei. Ikkje for å verte verande der, men berre for 3 vekers tid eller ein månad, slik at eg betre kan observere kva dei gjer og slik håne dei og le åt dei i lag med dykk etterpå." So gjekk han i veg, og vart motteken av fedrane. Men Gudommeleg forsyn nytta dette høvet til å dra denne mannen vekk frå verda, omvende dei vonde planane hans til noko godt; og han som hadde tenkt å få med seg andre vart sjølv teken inn. For ikkje lenge etterpå, då han berre hadde spandert nokre dagar i lag med desse gode religiøse, og han vart fullstendig forandra. Han held trufast fram i kallet sitt, og vart ein storarta gudstenar.
                      Den Heilage Ludwina skada seg stygt då ho var 16 år gammald. Ho vart sengeliggjande i 35 år. Til sist reiv sjukdomen so voldsomt i henne at kjøtet hennar byrja å rotne og ho vart full av orm. Forråtnelsen breidde seg til og med ut på innsida. Då ho var fattig, hadde ho ikkje ein gong nok klede til å halde seg varm; slik at tårane som ho so ofte fellde, fraus på kinna hennar. Ho kunne berre røre litt på hovudet og den eine armen. Smertene som ho gjennomleid under desse 35 åra er umogelege å skildre. Det var fyst etter dei fyste 30 åra at ho skjøna at Gud hadde sendt desse lidingane som eit verkemiddel for å dra sjela hennar til Seg, og sameine henne med Sin Heilage Vilje på intimaste vis for tida og eveleg. I same stunda som ho innsåg dette, byrja ho å gråte bittert over si eiga manglande vilje til å underordne seg den Allmektige Guds Gudommelege Vilje. I all ettertid var ho takksam for all smerta som Gud hadde lete henne utstå, og såg på dei alle som tallause gåver og velsigningar frå hennar himmelske Fader. Slik vart ho ein av dei mest beundra Helgena i Guds Kyrkje.
               Slik går mange sjeler inn i seg sjølve gjennom avsky eller utmattelse, eller grunna store skuffelsar og ulukker. Gud tek i bruk slike skuffelsar og lidingar for å løyse dei frå kjærleiken til det skapte, for å bevare dei frå illusjonen av falske opptredenar, og å tvinge dei til å gå inn i seg sjølve; å reinse hjarta deira; å late godleiken feste rot i sjelene deira; å gje dei avsmak på eit verdsleg liv. Trur du at slike sjeler skulle ha søkt trøyst i Gud åleine, om verda hadde elska dei? Trur du dei skulle ha kjent Guds godheit, om ikkje verda hadde mishandla og slengd dei ut frå sitt samfunn? Det er Gud som tillet denne harde behandlinga og humpete vegen å råke dei. Han let torner vekse fram i all deira nyting, for å unngå at dei kviler i desse. Dei skulle aldri ha tilhøyrt Gud om verda hadde trakta etter dei; og dei skulle ha motarbeida Gud om ikkje verda hadde motarbeida dei. Det er slik Gud bryt opp lekkjene som verda held dei bundne i. Ja, Gud vart nøydd til, slik ståa var, å ta synet i frå dei, som Han gjorde med Tobias ( i Tobits bok), for å opplyse dei; Han måtte kaste dei til bakken, som med Saulus, for å lyfte dei opp; Han måtte slengje dei- om me får seie slikt- i grava, som med Lasarus, for at dei kunne reise dei opp att til eit liv i nåden. Dei hadde, slik ståa var, forkasta Guds lager av godleik. Himmelsk inspirasjon, rørande observasjonar, nyttige råd, oppbyggjande føredøme, anger frå samvitet, alt utført gjennom Guds mjuke nåde, og alt vart verande utan å bere frukt grunna deira stae hjarte. Det einde verkemiddelet frå nåden som gjenstår er lidinga. Kor mange har ikkje grete bittert over si eiga synd fyst etter at dei har grete over si eiga ulukke? Kor mange opphøyrde aldri med å vere kriminelle før dei vart ulukkelege? Sanneleg, kven skulle ikkje ha vorte rørde til medynk ved synet av Kong Manasse avkledd sine skattar, kongeriket sitt, fridomen sin, gjort til ein slave under Assyrarkongen, gråtande og syrgjande under skamfulle band? Og likevel vart desse store ulukkene dei største velsigningane som Gud kunne sende denne onde kongen: For, som eit offer under store ulukker, gjekk denne kongen inn i seg sjølv, avskydde sine eigne brot, gjorde voldsom bot for dei og sikra seg frelsa. (4.Kong v,1) Lat oss etterlikne helgena i deira kjærleik til Krossen, og alltid seie med den Heilage Paulus: "Men er me born, so er me ervingar og - Guds ervingar og Kristi medervingar, so framt me lid med Han, for at me og skal verta herlegjorde med Han. For eg held fyre at lidingane i den tidi som no er, ikkje er vyrdande mot den herlegdomen som skal openberrast på oss." (Rom viii, 17,18)

mandag 30. januar 2012

Legemiddelindustrien og Gudegåva Cayennepeppar
Vaksinering er ikkje immunisering

Dette er ein fantastisk artikkel som alle burde lese, særskild alle foreldre. Dei som vil, kan klikke på linken til artikkelen.

Vaksinering er ikke immunisering«HVORFOR FORGIFTER VI SYSTEMATISK VÅRE BARN ?» var spørsmålet den verdenskjente forfatteren og foredragsholderen Tim O’Shea stilte da han avholdt seminar om vaksiner i Oslo i 2008. Det var praktisk talt full sal i Kommunenes Hus med i underkant av 100 deltagere, bl.a. kiropraktorer, akupunktører og naturterapeuter. Legestanden og helsemyndighetene, som er ansvarlig for gjennomføringen av hundretusenvis av vaksineinjeksjoner hvert år, glimret illevarslende ved sitt fravær.

Full sal for å høre om vaksiner, men Folkehelseinstituttet, øvrige helsemyndigheter og legestanden glimret ved sitt fravær.
Denne artikkelen baserer seg hovedsakelig på Tim O’Sheas foredrag, med enkelte henvisninger til norske forhold.

Noen av temaene som den sympatiske Tim O’Shea gikk gjennom på sin engasjerende og tankevekkende måte var:

Hvorfor blir barn vaksinert mot sykdommer som ikke lenger finnes ?
Hvorfor er barnesykdommers immunstyrkende rolle fullstendig neglisjert i vaksinespørsmålet ?
Hvilke ingredienser inneholder egentlig vaksiner ?
Hva er sammenhengen mellom vaksiner og autisme ?
Hva er medias rolle som ukritisk formidler av vaksine-propaganda ?
Den amerikanske kiropraktoren Tim O’Shea har forsket på vaksiner i nesten 15 år, og har holdt sitt seminar «Vaccination i$ not immunization» verden rundt i mer enn 9 år. O’Shea’s bok «The sanctity of human blood» («Det menneskelige blods ukrenkelighet») er nå kommet ut i 12 opplag. Alle bøkene han hadde med seg ble revet bort av tilhørerne.


Tim O'Shea
Kildene og referansene som O’Shea har lagt til grunn i sin forskning er hentet fra skolemedisinen selv («mainstream science and medicine»). Konklusjonene det er redegjort for i det følgende er mao. basert på et omfattende og veldokumentert faktagrunnlag.

O’Shea baserer seg kun på medisinsk-vitenskapelige fakta for sitt arbeid og konklusjoner. Ser en på konklusjonene og de fakta som presenteres av O’Shea, er det lite som tyder på at de ansvarlige for vaksineringen som pågår i Norge (Folkehelseinstituttet og legestanden m. fl.) har utført en grundig analyse av de samme kildene. Dersom dette stemmer, er det skremmende.

Fordi O’Shea har gjort sine «hjemmelekser» særs grundig på dette punktet, er informasjonen nedenfor så viktig. Hans bok er dedikert «to the children of the future», og av hensyn til fremtidens barn er det nå på høy tid at sannheten om vaksinasjon blir grundig belyst.

Media er på ingen måte nøytrale i vaksinespørsmålet. Det var vært intim samrøre mellom media og legemiddelindustrien i omtrent hundre år nå. Hva de fleste mener om et emne («conventional wisdom»), er ofte det som noen har betalt for at vi skal tro er sant. PR-industrien er legemiddelindustriens leiesoldater i informasjonssamfunnet. Den bidrar til å forme oppfatninger samtidig som den selv forblir usynlig.

Det skjer en omfattende bruk av «godord» («spin») for å forme foreldres holdninger til vaksiner.
Eksempler på dette er: «sikkerhet», «immunitet», «immunisering», «barn», «helse», «ansvarlighet».
USA har verdens mest omfattende vaksineringsprogram, godt pakket inn i trygghetsskapende rosenrød propaganda ved navn «The Well Baby Program». Negative ord unngås konsekvent, f.eks. «eksperiment», «risiko», «vaksineskader» og «senskader av vaksiner».

Hippokrates’ hovedprinsipp: «Først av alt – gjør ingen skade» er helt forlatt når det gjelder vaksiner.

Pengemotivet som drivkraft for vaksineindustrien
Legemiddelindustrien; «Big Pharma» handler om gigantiske beløp og enorm profitt.
Samlet årlig overskudd i verdens 10 største legemiddelfirmaer utgjør mer enn samlet overskudd hos de 490 øvrige firmaene på magasinet Fortunes’ liste over verdens 500 største selskaper.

Vaksinemarkedet i USA har økt fra 3 mrd. USD årlig i 1994 til 8 mrd. USD årlig i 2005. Vaksineområdet har en mye større vekst enn de stagnerende markedene for legemidler.

Utgifter til vaksinering pr. barn har økt til det hundredobbelte, fra 10 USD i 1975 til over 1000 USD:

1975: $ 10/barn
2001: $ 385/barn
2004: $ 606/barn
2008: $ 1225/barn

Hver dag utføres 43 millioner vaksineinjeksjoner verden over. Vaksineprogrammene er tett vevet sammen med barnelegebransjen, og det handler om svært store beløp når en vaksine blir innlemmet i et vaksineprogram.

I USA er det et økende antall foreldre som velger ikke å vaksinere sine barn. Dette er barn som praktisk talt uten unntak er og blir friskere enn vaksinerte barn, forteller O’Shea.

Dette er en betydelig trussel mot legemiddelindustriens inntektsgrunnlag. I USA mottar hver delstat en bonus fra staten på $ 100 for hvert fullt vaksinerte barn. Legen fungerer som en agent for myndighetene.
Litt om immunisering og vaksiner; fakta og fordommer
Det er store positive helseeffekter ved at barn gjennomlever barnesykdommer. Ikke minst bidrar meslinger til å bygge opp barnets immunforsvar. Dette er reell immunisering.

Vaksinering er å putte menneskelagde substanser inn i barn gjennom en sprøyte. «Har du latt ditt barn immunisere?» (brukt om vaksinasjon), er språklig manipulasjon («spin») som bidrar til å forvrenge og tilsløre medisinske sammenhenger.

O’Sheas budskap handler om at en sprøyte kan ikke gi immunisering. Vaksinenes «vitenskap» mangler fundament. Vaksinens logikk går ut på å injisere usunne substanser inn i en sunn person for at personen skal holde seg sunn. Det er også viktig å være bevisst at barn er organismer i utvikling, og ikke voksne/utvokste mennesker.

Vaksiner har ingen som helst helbredende virkning. Det lar seg ikke gjøre å styrke kroppens vitalitet ved å injisere ulike former for gift inn i kroppen. Immunforsvaret kan bare utvikle sitt fulle potensiale om det forblir urørt. Vaksiner fungerer immunundertrykkende.

Tilbakeblikk på fremveksten av vaksineindustri og vaksinepropaganda
Tidligere epidemier av infeksjonssykdommer i Europa skyldtes hovedsakelig dårlige hygieniske forhold (urent drikkevann og manglende sanitæranlegg). Rent vann og kloakk førte til at infeksjonssykdommene stort sett forsvant. Det er ganske absurd at det idag vaksineres mot kopper – en sykdom som er utryddet. Tim O’Shea kunne opplyse at det er kun koppervirus fra vaksiner som medfører at sykdommen ennå finnes.

En norsk sjømann fikk 2 millioner i erstatning etter å ha blitt hjertesyk som 40-åring pga. koppervaksinen han fikk som 18-åring.

(Se: http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=459&type=2)

Det startet med en «vaksine» mot kopper
Edward Jenner levde i Storbritannia på 1700-tallet. Han titulerte seg med «dr. med» etter å ha kjøpt et legediplom for 15 pund. Jenner fikk en idé om at innhold fra dyresykdommen «kukopper» (cowpox) ville bidra til å motvirke menneskesykdommen kopper. Slik oppstod cowpox-orthopox vaccinia.

Denne praksisen var basert på en teori som til dags dato ikke har blitt bevist, og manglet metodisk vitenskapelig grunnlag. I den første vaksinen ble cowpox benyttet for å fremstille en vaksine mot kopper. Dette var direkte feilaktig. Det mest oppsiktsvekkende er at denne feilen aldri er blitt rettet opp! Fremdeles inneholder koppervaksinen feil virkevirus.

En informativ nettside om vaksiner med mye historisk informasjon er www.whale.to. Her er det også redegjort i detalj for den manglende vitenskapeligheten som ligger bak bruken av vaksiner i dag.

Allerede i 1898 ble det slått fast av den epidemiske statistikeren Alfred Russel Wallace at vaksiner ikke virker. I de første hundre årene med koppervaksine ble det benyttet infisert stoff fra hesters hover som virkestoff i koppevaksinen. (Da som nå var det vanskelig for mottagerne å kontrollere hva vaksinene faktisk inneholdt) Slik oppsto tradisjonen med å injisere stoffer fra døde organismer inn i friske mennesker.

Moderne vaksinering går ut på at patogener dyrket i genetisk materiale av både menneskelig og dyrisk opprinnelse blir injisert direkte inn i det fremvoksende immunsystemet hos våre barn.

Pasteur vs. Béchamps: Bakterieteorien om sykdom

På slutten av 1800-tallet var de to fremste mikrobiologene i verden franske; Louis Pasteur og Antoine Béchamps.

Pasteur fremsatte bakterieteorien om sykdom, som går ut på at bakteriers inntrengen i kroppen forårsaker sykdom, og at bakteriene derfor må drepes av medisin. Dette har vist seg å være gyldig i ett tilfelle, og det var da Alexander Fleming oppdaget pennicillinen.

Béchamps lanserte en annerledes teori om sykdom og bakterier: Han hevdet at bakterier ikke forårsaker sykdom, mao. at bakterier og vaksiner
hverken kan forebygge eller behandle sykdommer. Russeren Rudolf Virchow hevdet at bakterier foretrekker sykt vev. Med andre ord fungerer
bakterier som «renholdsarbeidere» og ikke som «angripende fiender». Bakterieteorien og vaksiner dukket opp omtrent på samme tid.

Béchamps uttalte bl.a. at: «De mest alvorlige forstyrrelser kan bli fremprovosert av at levende organismer injiseres inn i blodet – inn i et medium hvor de overhodet ikke hører hjemme».

På sitt dødsleie innrømmet Pasteur at han hadde tatt feil og at Béchamps hadde rett med ordene: «Le terrain c’est tout – le germe c’est rien»: «Miljøet (i cellene) betyr alt – bakteriene betyr ingenting»

Forøvrig var Pasteur, som har gitt navn til pasteuriseringen, kjemiker og ikke fysiolog. Et viktig problem knyttet til pasteurisering av mat og drikke (f.eks. melk) er at pasteuriseringen ødelegger og fjerner enzymene i maten slik at den ikke kan fordøyes naturlig. Ufordøyelig mat skaper ubalanser i blodet og et dårlig «milieu interieur – indre miljø i cellene», hvor bakterier trives.

Hva er immunitet ?
Immunitet dreier seg om vitaliteten og motstandskraften i ens celler og kroppssystem. Dette avgjøres i stor grad av livsstil og tilgang på vitaminer, mineraler og enzymer. Vaksinasjon handler ikke om immunisering, men om kunstig fremprovosering av midlertidige responser på menneskeskapte substanser.

Jo mer naturlige stimuli (inkl. virus og bakterier) menneskekroppen blir utsatt for i beskjedent omfang, jo bedre er det, ettersom moderat immunstimulering bidrar til å opprettholde gode immunsystemer. For mer om dette, se. f.eks. www.naturalhouse.com.

Hva inneholder vaksiner ?
Vaksiner inneholder bl.a.:

- kvikksølv
- formaldehyd (konserveringsmiddel for lik, kreftfremkallende)
- aluminium (forårsaker alzheimer og ubalanser i nervesystemet)
- fortynnede organismer (attenuated organisms)
- toxoider (avfallsstoffer fra fortynnede organismer)
- etylenglykol (frostvæske)


Formaldehyd, etylenglykol (frostvæske) og aluminium er faste ingredienser i vaksiner. Kvikksølv benyttes i mindre grad enn tidligere. Aluminium benyttes i større grad enn før.
Det organiske innholdet som inngår i vaksiner trenger et «vekst-medium» (culture media), ettersom organisk innhold trenger noe å vokse på.

Som culture medium benyttes bl.a.:
- lungeceller fra aborterte menneskefostre
- nyrer fra grønne afrikanske aper
- infiserte dyreceller (syke celler er ikke sunne)
- infisert menneskeblod
- infisert menneskelig cellevev
- difterikulturer (foreløpig siste påfunn)

Innholdet i MMR-vaksinen (trippelvaksine mot (measles-mumps-rubella, dvs. meslinger, kusma og røde hunder) er det samme i alle land den gis:


MMR-vaksinen som gis til de fleste norske barn inneholder vanlige vaksine-ingredienser som formaldehyd, etylenglykol og aluminium
- fortynnede organismer
- toxoider
- etylenglykol
- formaldehyd
- aluminium

De fortynnede organismene og patogenene er så svake at i 99,9% av tilfellene vil det ikke være nok til å aktivere kroppens immunforsvar. Dette muliggjør at patogenene fra vaksinen kan trenge mye dypere inn i kroppen enn det naturen ellers ville tillate.

Å blande menneskeblod og dyreblod har i århundrer vært ansett som et kulturelt tabu; «slikt gjør man ikke».

Naturlig immunitet oppnås gjennom:
Ingen injeksjoner
Må få sykdommen først
Varer hele livet
Den eneste ekte immunitet

Å gjennomleve barnesykdommen meslinger er et godt eksempel på naturlig immunitet. Å få meslinger som barn innebærer at man blir immun mot sykdommen resten av livet. Samtidig bidrar kroppens gjennomleving av meslinger til at immunforsvaret utvikles og styrkes.
Kunstig/falsk immunitet:
eksperimentell
midlertidig
oppfølgingsvaksiner er nødvendig
virkestoffet i vaksinen er ofte feil i forhold til hvordan den faktiske sykdommen blir (f.eks. influensavaksiner)

MMR-vaksinen og meslinger
MMR-vaksinen har ført til at det har dukket opp en atypisk form for voksen-meslinger som ikke fantes før MMR. Dette er menneskeskapte «Frankensteins meslinger» som kan være svært alvorlig og føre til komplikasjoner og død.

«Den gode grunnen» for at det gis vaksine mot meslinger er at 1 av 100.000 barn kan få «hjerne-feber» (brain fever) som en følge av sykdommen. Dette er en salgsteknikk som har gått rett hjem. «Immuniteten» mot meslinger som følger av MMR vaksinen er kunstig/falsk.

En artikkel om vaksinering mot meslinger som tidligere er blitt publisert på norsk ligger på
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=470&type=2


Dagens vaksineprogrammer
MMR-vaksinen ble lansert i 1978.

Hvor mange injeksjoner gis til hvert barn innen vaksineprogrammene?
I USA er tallene nå:
I løpet av første 18 måneder: 36 vaksine-injeksjoner til hvert enkelt spedbarn
I løpet av første 18 år: 68 vaksine-injeksjoner til hvert enkelt individ

Eksempler på «programmert vaksinering» (i USA):
Inntil 3 måneder gis DPT-vaksine, polio-vaksine og Hepatitt B-vaksine.
Ved 15 måneder gis MMR-vaksinen
Mellom 0 og 25 år gis hepatitt B-vaksinen 3 ganger.
Mellom 6 mnd. og 18 år gis influensavaksine 1 gang pr. år.

Verdens mest vaksinerte barn befinner seg i USA. Samtidig er det et faktum at amerikanske barn aldri har vært mer sykelige enn nå; «sicker-fatter-dumber» som amerikanske O’Shea uttrykker det.

Det norske vaksineprogrammet

3 mnd Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom
5 mnd Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom
12 mnd Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom
15 mnd Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

2.klasse Difteri, stivkrampe,kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV) (fra og med årskullet f. 1998)
6.klasse Difteri, stivkrampe (DT) (til og med årskullet født 1997)
7.klasse Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
9.klasse Tuberkulose (BCG)
10.klasse Poliomyelitt (til og med årskullet født 1997) Difteri, stivkrampe, poliomyelitt (fra årskullet f. 1998)

0-18 år Hepatitt B-vaksine for barn i definerte risikogrupper

Se også den fargerike og tillitvekkende brosjyren på Folkehelseinstituttets nettsider http://www.fhi.no/dav/853170413a.pdf

Forøvrig har norske myndigheter nylig besluttet at BCG-vaksinen skal fjernes fra det allmenne vaksineprogrammet. (Se http://www.fhi.no/dav/4fb4c3f4c6.pdf)

Virkninger som ikke er studert eller analysert
Kan vaksiner bidra til overbelastning av immunforsvaret?
I «polyvalente» vaksiner er ulike kombinasjoner av substanser blandet sammen i felles vaksineinnhold. MMR-vaksinen er et eksempel på dette, 3 virus mikset i samme serum.


I Norge gis polyvalente vaksiner med ingredienser for opptil 5 ulike vaksiner som er mikset sammen til én injeksjon. Effektene av dette er ikke blitt undersøkt.
DPT-vaksinen er også polyvalent, og inneholder 3 ulike bakterie-patogener. I Norge gis 4-komponent og 5-komponent vaksiner, jfr. oversikten og brosjyren (med nettadresse) over. Polyvalente vaksiner har uforutsigbare effekter som aldri er blitt undersøkt.

Ingen vaksiner har gjennomgått en studie for å kartlegge langtids sikkerhet.

Det er aldri blitt bevist at MMR-vaksinen er sikker.

Ingen vaksiner er blitt testet for karsinogenitet (om de kan være kreftfremkallende).
Økt sykelighet har inntruffet parallelt med økt vaksinering.
Det skjer nå en eksplosjonsartet vekst i forekomsten av ulike sykdommer og svekkelser, bl.a.:

- forstyrrelser i nervesystemet
- allergier
- autisme
- astma

Det er også en sterk økning i forekomsten av autoimmune sykdommer som:

- Lupus
- MS
- Leukemi
- Kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS)
- Kreft

Kvikksølv i vaksiner
Vaksiner inneholder kvikksølv. Før inneholdt de fleste vaksiner kvikksølv. Selv om mange vaksiner nå er kvikksølvfrie benyttes fremdeles kvikksølvholdige vaksiner. Kvikksølvet som benyttes i vaksiner er organisk kvikksølv kalt thimerosal (Folkehelseinstituttet, www.fhi.no, som er ansvarlig for innholdet i vaksiner som gis til norske barn, benytter begrepet tiomersal/thiomersal om kvikksølv i vaksiner som gis i Norge).


Injeksjon av kvikksølv rett i blodet via vaksiner er eneste tillatte bruk av kvikksølv etter norsk lov
Den naturlige formen for kvikksølv er uorganisk kvikksølv (brukt bl.a. i termometre).

Organisk kvikksølv er den mest giftige formen for kvikksølv. Organisk kvikksølv, som benyttes som vaksinekvikksølv i form av thimerosal/tiomersal, er eksponensielt mer giftig enn uorganisk kvikksølv, fordi det veldig lett binder seg til menneskelig vev, bl.a. i hjerne og lever.

Det finnes ett unntak fra det norske totalforbudet mot kvikksølv som trådte i kraft 1. januar 2008, som bl.a. forbød kvikksølv i tennene (amalgam) av miljøhensyn:

Kvikksølv i vaksiner - som gis til både barn og voksne – er ennå tillatt i Norge, pga. en unntaksbestemmelse for vaksine-kvikksølv som ble lagt inn i kvikksølv-forbudsforskriften via miljøvernminister Erik Solheim før kvikksølvforbudet trådte i kraft.

Ifølge forskriften er dette fortsatt tillatt på ubestemt tid,
se http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040601-0922.html#2-6 (§ 2-6):


Som det fremgår svart på hvitt av nederste linje, er kvikksølv i vaksiner eneste tillatte bruk av kvikksølv i Norge f.o.m. 2008
Kvikksølv benyttes som et konserveringsmiddel for innholdet i vaksiner. Men O’Shea poengterte at i og med at kvikksølv er et giftstoff, vil det ikke fungere for å konservere etter hensikten. Et hensiktsmessig konserveringsmiddel kan ikke være et giftstoff. En effekt av å få kvikksølv inn i kroppen er at det bidrar til å åpne blod-hjerne-barrieren (the blood-brain barrier) som bidrar til å sørge for at de fleste stoffer holdes utenfor hjernen. Denne barrieren er ikke ferdig utviklet før individet er utvokst.

Andre effekter av å få kvikksølv i kroppen er at myelindannelsen forstyrres. Nerveceller er spesielt følsomme for kvikksølv og kvikksølvmolekyler, og har en tendens til å bli værende («locked in») i nerveceller. Se forklaring senere i artikkelen.

Vaksiner som ennå inneholder kvikksølv (thimerosal/thiomersal/tiomersal) pr. mars 2008:

DPT- (0,1 mikrogram)
Hepatitt B (1 m-ikrogram)
Hepatitt A (1- mikrogram)
Influensa (25 mikrogram)-

For å finne ut om en vaksine inneholder kvikksølv eller ikke bør man lese den lille skriften med oversikt over den enkelte vaksinens ingredienser som alltid følger med en vaksine. Influensavaksiner som inneholder kvikksølv er bl.a. «Vaxigrip» og «Fluzone». Influensavaksinen «Influvac» skal visstnok ikke inneholde kvikksølv.

Kvikksølv som blir injisert rett inn i blodet er mye farligere enn kvikksølv i mat. Kvikksølv bidrar til Alzheimer. Kvikksølv i hjernen har en akkumulerende effekt.

Autisme-epidemien er forårsaket av vaksiner

«The autism epidemic came out of nowhere»

Autister fødes som helt normale barn. Autisme er ikke en form for mental sykdom eller handicap, autisme har nevrologiske årsaker. Autistiske barn forandres ved omkring 2 års alder etter å ha hatt en normal mental og motorisk utvikling frem til da; «plutselig går lyset».

Mellom 1993 og 2007 har det funnet sted en økning i forekomst av autisme i USA på 1700 %!

Se nyhetsoppslag fra MSNBC: http://www.brasschecktv.com/page/376.html
Antall autister pr barn:

1978: 1/10000
2000: 1/150
2008: 1/67

Det opereres med «EPA sikkerhetsstandarder» for max kvikksølvtilførsel til barn. Den grelle logiske kortslutningen» som ligger bak disse nivåene er at sikkerhetsstandarder for voksne blir anvendt på barn uten å ta hensyn til at barn er organismer i utvikling (nervesystem, immunsystem, tarmsystem osv.) som er veldig følsomme for forgiftninger og andre forstyrrelser.

Nyfødte barn i USA ønskes velkommen til verden ved å få 1 mikrogram kvikksølv fra hepatitt B-vaksinen injisert rett i blodet samme dag som de er født. Dette er barnas første nærkontakt med «The Well Baby Program».

Autisme har to årsaker ifølge O’Shea:
- kvikksølv i vaksiner
- MMR-vaksinen (inneholder ikke kvikksølv)

Autisme kan bli fremkalt av kvikksølvforgiftning bl.a. fordi kvikksølv endrer neuroner i vekst, bl.a. i tarm, øyne, hjerne, tale, muskelkontroll og immunsystem.

I hårprøver fra små barn vil hår fra normale barn inneholde 3,63 deler kvikksølv, mens hår fra autistiske barn vil inneholde bare 0,7 deler kvikksølv – da autister mangler evnen til å utskille kvikksølv fra kroppen.


Stadig flere forskere konkluderer med at autisme forårsakes av kvikksølv fra vaksiner
Den amerikanske kongressrepresentanten Dan Burton, som var formann for Kongressens undersøkelse om «The coverup of vaccines & autism» («dekkoperasjonen for å skjule sammenhengen mellom vaksiner og autisme») opplevde at hans barnebarn ble autist etter å ha fått 7 kvikksølvholdige vaksiner i løpet av én dag. (Se: http://www.house.gov/burton/Issues/autism/support_of_combating_autism_act.htm)

Kvikksølv ødelegger neuronenes utvikling, og fremprovoserer skader på nervesystemet hos fostre, småbarn og barn. Kvikksølvet hindrer dannelsen av myelin, som er en fettsubstans som isolerer nervebanene fra hverandre. Myelin dannes etter fødselen, i de tidlige leveårene. Dette kan sammenlignes med plast som isolerer ledninger som leder elektrisitet. I tilfeller hvor metalltrådene fra ledninger med manglende/ødelagt beskyttelse kommer i kontakt med hverandre, vil det skapes forstyrrelser i hele systemet.

Tilstedeværelsen av aluminium og kvikksølv i organismen hemmer/ødelegger myelin-isoleringen mellom de ulike nervebanene, noe som muliggjør utidig «krysskontakt» («random crosstalk») mellom uisolerte nevroner/nervebaner som ikke må komme i kontakt med hverandre.

Avgiftning av vaksinerte – «detox»
O’Shea har utviklet en metabolsk kur som kalles «The New West Diet». Informasjon om dette finnes på hans nettsted www.thedoctorwithin.com.

Det finnes ulike avgiftningsmetoder («detox») for å få mest mulig av kvikksølvet og andre giftstoffer fra vaksiner ut av kroppen, bl.a.:

DMSA taurine
alphalipoic acid
EDTA
oral chelators
hyperbaric therapy

Det finnes holistiske detox-programmer for behandling av autistiske barn.
Se f.eks. http://www.autismindex.com/General_Autism_Info/Possible_Causes/vaccine/vaccines.html

Trippelvaksinen MMR forårsaker autisme

Trippelvaksinen MMR (som gis mot Measles-Mumps-Rubella, meslinger-kusma-røde hunder, dvs. for å unngå kjente barnesykdommer) forårsaker autisme, selv om den ikke inneholder kvikksølv.

Trippelvaksinen MMR gis til norske barn, bl.a. ved alder 15 måneder.

Dette er bl.a. konstatert av forskeren Andrew Wakefield. Det er mesling-elementet i MMR-vaksinen som bidrar til autisme. Wakefield har konstatert at autister har problemer i tarmen i form av forstoppelseslignende symptomer. En nærmere undersøkelse av hva dette innebærer viste at 90% av autister har ileal lymphoid nodular hyperplasia i tarmene; store betente, blødende lymfekjertler. De blødende og betente lymfekjertlene blir av kroppen angrepet som avfallsstoffer. De fleste autister har meslingevirus fra MMR-vaksinen i de betente lymfecellene.

MMR-vaksinen ble innlemmet i vaksineprogrammene for barn i USA og Storbritannia med 10 års mellomrom (først i USA). Statistiske oversikter over utviklingen i antallet autister viser en eksplosjonsartet økning i antallet autister i de to landene med 10 års mellomrom. Forskeren V. Singh, som har analysert den autisme-skapende effekten av MMR-vaksinen, har påvist at MMR bidrar til å hemme og hindre den normale myeliniseringen av nervebanene (nevronene).

I USA er det etablert en praksis som går ut på at når et barn kommer til legen blir det først sjekket om det «mangler» noen vaksiner (f.eks. fordi barnets foreldre bevisst har unnlatt å vaksinere barnet) i forhold til de gjeldende vaksineprogrammer. I tilfeller hvor det oppdages at et barn ikke har fått noen vaksiner, vil alle de «manglende» vaksinene bli gitt barnet der og da hos legen. Slik «overdose-forgiftning» har ført til autister i en rekke tilfeller, uten at det er blitt vurdert å endre denne tragiske praksisen av den grunn…

Robert F. Kennedy (Robert Kennedy jr.) har skrevet «Deadly immunity». Her er det redegjort for hvordan det i et hemmelig møte ble fremlagt bevis for at kvikksølv er årsaken til autisme-epidemien.


Én politiker som har tatt vaksineskader på alvor: Robert F. Kennedy jr.

Kennedy er intervjuet på et videoklipp fra MSNBC: http://www.brasschecktv.com/page/376.html


Influensavaksiner
Vaksineprodusentene gjetter hvilke virusvarianter som vil være aktive i kommende «influensasesong», og setter sammen innholdet i vaksinen deretter. At influensavirus utvikler seg og muterer, også på kort sikt, før den planlagte «influensasesongen» har begynt, ses det i praksis bort ifra.

Influensavaksiner inneholder bl.a. aluminium. Hugh Fudenburg er en av forskerne som har påvist sammenhengen mellom aluminium og Alzheimer. Mange eldre som har fått influensavaksine som inneholder aluminium, har fått Alzheimer. Forøvrig er også kvikksølv en årsak til Alzheimer. At mange eldre er blitt injisert med influensavaksine som inneholder såvel aluminium som kvikksølv, er en viktig forklaring på økningen av Alzheimer i den senere tid, sier O’Shea.

Totalbyrden av mottatte vaksiner og bivirkninger av vaksiner
Vaksiner har 3 typer bivirkninger/skadevirkninger:
Umiddelbar: feber, anaphylaxis, død
Latent organisk: Hjerne, lever, blod
Evolusjonær: Kollektiv genetisk effekt

Totalvirkningen av mange injiserte ingredienser («viral load»): Kvikksølv er bare ett av mange elementer som vaksiner inneholder (jfr. over). Virkningen av akkumulering av mange fremmede stoffer («foreign agents») i kroppen som er brakt inn i kroppen via vaksiner er aldri blitt studert.

Bivirkningsregisteret for vaksiner i USA: VAERS
VAERS er forkortelse for Vaccine Adverse Effect Reporting System. Dette ble etablert i 1991. Før 1991 fantes det ingen føderal ordnet innsamling av rapporter fra vaksineskader.

Hvorfor intet effektivt innrapporteringssystem, mon tro? Selv nå, med et innrapporteringssystem i gang, er underrapportering av bivirkninger til VAERS et stort problem. Maksimalt 10% av vaksineskader antas å bli innrapportert, akkurat som det gjelder med bivirkninger fra annen medisinsk behandling.

Hvorfor har vaksineprodusentene i USA klart å få gjennom en lov som fritar dem fra alt ansvar fra vaksineskader dersom vaksiner er så sikre?

HPV-vaksinen Gardasil
Livmorhalskreft-vaksinen Gardasil er den første vaksinen som påstås å virke mot kreft. Gardasil ble «godkjent» av det amerikanske legemiddelverket FDA i rekordtempo i 2006.

Livmorhalskreft er en kreftform som forekommer relativt sjelden. I Norge får 300 kvinner får livmorhalskreft pr. år i Norge, og 80 dør av det. I USA rammes 13 000 hvert år. 4000 av dem dør, mao. er helbredelsesprosenten relativt høy sammenlignet med andre kreftformer.

Markedsføringen/propagandaen for Gardasil har vært massiv i USA, og er full av «spin language»; manipulativ bruk av godord som bidrar til å kamuflere medisinske årsakssammenhenger som er kritiske for effekten av Gardasil. Et viktig element i markedsføringen har vært å spille på frykten for at ens barn skal bli rammet av kreft, og det skjer i Norge også.

Da statsbudsjettet for Helse- og omsorgsdepartementet ble lagt frem høsten 2007 hadde TV2 en besynderlig reportasje. TV2′s reportere var hjemme hos en kvinne som hadde hatt livmorhalskreft og spurte om hun ønsket at hennes datter på 14 år skulle gå gjennom det samme. Deretter ble daværende helseminister Sylvia Brustad intervjuet og presset på temaet om hvorfor det ikke var lagt inn penger til felles Gardasil-vaksinering i statsbudsjettet. Dette minner om et klassisk eksempel på hvordan legemiddelindustriens «spin doctors» arbeider, ved å benytte media som «nyttige idioter» og budbringere.

Det har aldri blitt medisinsk bevist at HPV-viruset faktisk forårsaker livmorhalskreft. Ord som «sterkt knyttet til» (strongly associated with) benyttes som sannheter uten at sammenhengen mellom HPV-virus og livmorhalskreft blir sannhet av den grunn.

Faktum er at det ikke er bevist at HPV-viruset er årsaken til noen sykdom, hverken til kreft i livmoren eller andre sykdommer.

O’Shea omtaler den manglende vitenskapeligheten i grunnlaget for HPV-vaksinen/bløffen slik:

The package they are trying to sell. They don’t have to identify HPV within cancer cells; assuming a hit-and-run mechanism: «virus-like particles have done something and they left».

Litt mer fakta om HPV-vaksinen Gardasil:

Gardasil inneholder- bl.a. genetisk modifisert materiale fra HPV-virus.

Gjennomsnittlig alder for utvikling av livmorhalskreft er 50 år.- Virkeperiode på vaksinen: 5 år. Skal likevel gis til 11-12 år gamle jenter!
Ifølge produsenten Merck har Gardasil hverken blitt testet for om- den er kreftfremkallende eller om den skader fruktbarhet.
Merck»vet ikke»- om Gardasil kan være skadelig for fostre, og anbefaler ikke vaksinering under svangerskap.

Gardasil-produsenten Merck hevder at virkeperioden for vaksinen er 5 år. Hva er hensikten med å injisere Gardasil i 12-årige piker, når virkningen ikke vil vare lenger enn til 17 års alder? Det er ikke logisk at en vaksine gis med virkning for en begrenset periode hvor det ikke foreligger noen risiko.


I 2007 besluttet guvernøren i Texas, Fred Perry, å gjøre Gardasil-vaksinering obligatorisk for unge piker. Dette gjorde han uten å ha konsultert med The Texas Medical Board. Det ble senere avslørt at Perry hadde tette finansielle bånd til Gardasil-produsenten Merck.
Pr. mai 2008 var det registrert mer enn 8800 bivirkninger fra- HPV-vaksinen, hvorav et tosifret antall dødsfall (maksimalt 10% av skadene antas å bli identifisert og innrapportert, så et sannsynlig bivirkningstall vil dermed være ca. 88 000)
Ingen vet noe om- langtidsvirkningene av vaksinen, det innrømmer produsenten selv.
Folkehelseinstituttet tilbakeholder informasjon om bivirkningene av Gardasil, se: http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=439&type=2)

Mer informasjon om HPV-vaksinen finnes på www.thedoctorwithin.com.

Se også Fritt Helsevalgs nettsider (www.fritthelsevalg.org), og søk på «HPV» eller samleoversikten over Gardasil-artikler:
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=653

Les om innrapportering til Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS,
http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?PAGENO=1&PERPAGE=10&VAX=HPV4)

Hepatitt B-vaksine
Hepatitt B er en mild og selvbegrensende sykdom som oppstår blant narkomane som deler sprøyter og hos andre som lever under mangelfulle hygieniske forhold.

Injeksjon av hepatitt B-vaksinen gir 100 ganger større sjanse for å få bivirkninger enn risikoen for å få sykdommen.

Hepatitt B-vaksinen er ikke blitt bevist sikker, og langtidseffektene var ikke klarlagt før den ble tatt inn i vaksineprogrammet. Hepatitt B-vaksinen inneholder fremdeles kvikksølv i form av thimerosal.

Poliovaksine
Polio finnes ikke lenger i naturen. Den største risikoen for å få sykdommen polio ligger i vaksinen. Alle polio-dødsfall i USA etter at sykdommen ble utryddet er blitt forårsaket av vaksinen. Allerede i 1977 sa Jonas Salk, oppfinneren av poliovaksinen, at de få tilfellene av polio i USA skyldtes vaksinen, og ikke sykdommen selv.

Centres for Disease Control and Prevention (CDC) i USA innrømmer at alle tilfeller av polio etter 1979 skyldes vaksinen!
(Jfr. «The Sanctity of Human Blood», 12. utgave, s. 68)

Etter at polio-vaksinering ble innført i 1955, ble definisjonen på sykdommen polio forandret, noe som skapte et inntrykk av at reduksjonen i forekomsten av polio skyldtes vaksinen.

Ifølge forskning fra Herbert Sheldon forårsaket poliovaksinen at poliovirus «revers-muterte» («back-mutated») slik at en ny type polio oppsto på Hispaniola (Haiti/Dominikanske Republikk). Viruset som var benyttet i vaksinen gjennomgikk en transformasjon som skapte den nye polioformen.

For å finne mer om dette prøv å Google søketeksten: «Polio outbreaks sparked by vaccine».

Poliovaksinen er i dag den eneste kilde til sykdommen polio.

DPT-vaksinen
DPT-vaksinen er sammensatt av tre elementer:
D – difteri
P - pertussis (kikhoste)
T – tetanus (stivkrampe)

DPT-vaksinen ble introdusert på et tidspunkt da forekomsten av difteri var omtrent lik null. Totaleeffekten av de 3 vaksineelementene sammen har aldri blitt testet eller analysert. Det oppstår 2 tilfeller i året i USA av sykdommen difteri. Dette lar seg behandle med antiobiotikatypen Retromycin. Følgelig er det heller ikke behov for noen vaksine mot difteri.

DPT-vaksinen påvirker sentralnervesystemet og forårsaker nevrologisk skade på nervebaner og myelinisering, ifølge O’Shea m.fl. Bivirkninger kan være i form av død, autisme, konvulsjoner, muskelspasmer, døsighet, permanent hjerneskade.

Ifølge to uavhengige forskningsrapporter fra Australia forårsaker DPT-vaksinen krybbedød.

Japan droppet vaksinen for barn under to år i perioden 1975-1985. Da forsvant krybbedød i Japan. Av politiske grunner startet vaksinasjonen av spedbarn igjen, og da kom krybbedød tilbake. (Jfr. «The Sanctity of Human Blood»)

75% av erstatningsutbetalingene til vaksineskadde i USA går til DPT-ofre.

Koppervaksine
Kopper var utryddet i 1941. Til tross for dette fortsatte koppevaksinasjon i 30 år i USA. Alle tilfeller av kopper skyldes nå vaksinen. I andre deler av verden pågår koppevaksinering ennå. Den nye koppevaksinen inneholder bl.a. celler fra aborterte menneskefostre. Kopper finnes ikke lenger i naturen, bare i laboratoriet i Fort Detrick i Maryland, USA.

Hvorfor forgifter vi systematisk våre barn?
Svaret O’Shea selv gir på spørsmålet «Hvorfor forgifter vi systematisk våre barn?» er dette:

«Det skyldes forrykt religiøs overtro og blind tillit!»

Den sikreste «vaksinasjon» er å unnlate å vaksinere sine barn.

Det er ikke obligatorisk å vaksinere sine barn i USA, selv om de fleste tror dette. Det skyldes at skjemaene for vaksinefritak delvis holdes skjult for foreldrene, og det ikke gis noen informasjon om adgangen til å unnlate å vaksinere.

I Norge velger foreldre fritt om deres barn skal vaksineres eller ikke. Dette antas å være kjent for de fleste foreldre i Norge.

Foreldre som vurderer å vaksinere sitt barn, bør vurdere å ta med et papir til vaksinedoktoren/helsesøster og be ham/henne underskrive en erklæring hvor de påtar seg ansvaret for enhver skade som måtte oppstå på barnets helse som følge av vaksinasjonen.

Artikkelforfatteren er seniorforsker ved Institutt for Helseforskning.
http://www.helseforskning.no/

VN:F [1.9.13_1145]

onsdag 11. januar 2012

Den beste tida å leve på!

Sjølvsagt møter alle generasjonar utmaningar, og å vere Katolikk i ei tid då mange, store delar av tida, ikkje ein gong har ei Messe å gå til, er i sanning ei veldig straff for syndene våre. Ein generasjon som ikkje er funne verdig å feire det heilage Offeret, å gå til skriftemål til kvardags, å ha tilgong til Sakramenta på dødsleiet.. Eg minnar meg på at Gud sette meg på jorda i denne tida, på denne plassen på jorda då det er den beste tida for meg å leve, å tene og å frelsast frå helveteslogene. Kvifor dette er den beste tida for meg, veit eg ikkje, men det er på same viset for kvar ende sjel. Det ligg ein tanke bakom dei tider og grenser som me har vorte tildelte. Berre Gud kjenner årsaka, og det er det eine som er viktig. So er det då viktig å minne meg sjølv om at dette er mi Gudegivne tid. Takk Gud! Hjelp meg å bruke henne godt, å vere det beste eg kan vere gjennom Din Nåde og å aldri gje opp, kompromisse eller fortvile. Hugs på at då Gud kalla Josva, baud Han honom å "vera sterk og djerv, å ikkje reddast og ikkje fæla!" Eg har komme fram til at dei fylgjande orda fortener eit eige blogginnlegg: Frå utgjevaren sin introduksjon til boka "The Catholic Controversy" av Sankt Francis de Sales..

Salesisk tradisjon fortel oss at då den heilage Francis de Sales som ung prest kom til Chablais, Frankrike i 1594, var det berre 27 personar av 72 000 som framleis var Katolikkar. (Dei andre var Calvinistar.) Men etter at denne heilage mannen hadde lagt ned 4 års arbeid i regionen, var tala heilt omvende, då det berre var 27 Calvinistar att: 72 000 sjeler hadde vendt attende til den Sanne Trua. Dette er ein av dei mest oppsiktsvekkande omvendingsforteljingane i Katolsk historie. Men i byrjinga var mange redde for å høyre på forkynninga, so difor byrja han å skrive små hefter som han knuffa under dørene til folk. Han hadde dei åtvarande orda til Vincent av Lerins i tanke:

"Lær ut det du har fått lære, og då du gjer dette på nye vis, sjå då berre til at du ikkje lærer ut nye ting." 

Sankt Francis byrjar argumenteringa si med ei ransaking av misjonsoppdraget frå Gud, der han syner at det er den Katolske Kyrkja som har fått oppdraget og ikkje dei protestantiske sektene. Han legg og fram åtte trusreglar- Heilag Skrift, den Apostoliske Tradisjonen, autoriteten åt Kyrkja, autoriteten åt Kyrkjemøta, autoriteten åt Kyrkjefedrane, autoriteten åt Paven, mirakel og harmonien mellom tru og sunn fornuft- og han syner korleis alt dette peikar attende på den Katolske Trua som den gudegivne religionen. Han seier at: "Når alt kjem til alt er likevel den ultimate trusregelen Guds Ord forkynt av Guds Kyrkje." Men kvifor, spør han, skulle nokon bøye seg for autoriteten åt ein Luther eller ein Calvin?
                Vår beundring for teknikkane som Sankt Francis nytta seg av må ikkje gjere oss blinde for at våpena han nytta fyst og framst var andelege. Han planla å erobre Genève med kjærleik- "Kjærleik skal skake murane i Genève." "Brennande bøn skal rive ned murane i Genève og brorskjærleiken skal mane dei.." "Men måten å gå fram på er å naudbe Gud gjennom botgjeringar." Eit stort veggmåleri i Vitjingsklosteret i Thonon, Chablais gjev oss eit anna hint om Helgenen sine framgongar: Det syner han og fetteren hans Louis som påkallar Skytsengelen for området i det dei nermar seg regionen for fyste gongen. Og ein skal heller ikkje gløyme at frå ungdomen av lova Sankt Francis Vår Frue å be Rosenkransen dagleg.
          Der var og mirakel. Eit spedbarn, barnet åt ei protestantisk mor, døydde utan dåp. Sankt Francis hadde gått til mora for å tale med henne om den Katolske læra, og bad då Gud om at barnet skulle komme attende til livet lenge nok til at det kunne verte døypt. Gud gjorde som denne heilage mannen bad om, og heile familien vart Katolikkar.

Hill deg Maria, full av nåde
Herren er med deg.
Velsigna er du mellom kvinner
og velsigna er di livsfrukt Jesus
Heilage Maria, Guds Moder
Be for oss syndarar
No og i vår dødsstund. Amen

Følgere


Vitjarar