TANKEN BAKOM BLOGGEN MIN!

Dette er ei side på nynorsk om det å konvertere til katolisismen. Sjølv konverterte eg i 2007, etter ei kronglete reise mellom ulike tankar og sekter som alle kalla seg for kristne utan å ha noko koppling til den 2000 år gamle Kristendomen. Eg skulle ikkje ynskje nokon annan å måtte famle seg fram på same vis som eg var tvungen å gjere.

Me lever i ei tid då dei som utgjer seg for å vere den sanne Katolske Kyrkja i røynda er ei røvarsekt som ikkje er med på å fremje tradisjonell katolsk tru, men heller gjer alt dei kan for å myrkleggje den sanne læra som me har fått overgjeve ifrå Apostlane og fram til i dag.


I tillegg har over 400 år med protestantisme gjort at dei kristne røtene i Noreg er vel kamuflerte, og me har vorte proppa med Lutherpropaganda frå vogga til grava i fleire generasjonar. Historiske bøker og vitnesbyrd har vorte øydelagde, kyrkjer tekne over av andre, evangeliet utvatna, Bibelen feilaktig oversett i utallige utgåver og mennesket har hamna i sentrum istadenfor Gud. Og for ikkje å snakke, me har vorte overgjevne til den upålitelege subjektiviteten som gjer at ingen er samde om nokon ting, fordi me har skild oss frå den Sanne ModerKyrkja og den Apostoliske læra.

Denne bloggen har som mål å vere ei hjelp for dei som søkjer seg attende til det som ein gong var, og ei oppmuntring for dei som allereie er innanfor, men som kjenner seg isolerte og åleine imellom heidningar i eit land som er like kaldt i dag som det var innan det vart Kristna- like inn i sjela.

+ SEDEVACANTISME OG II VATIKAN CONCILIET


KVA ER Sedevacantisme?
For det fyste, so er eg alltid i tvil om eg skal nytte nemninga "sedevacantist" om meg sjølv. Eg er ein Katolsk tradisjonalist som utifrå den informasjonen eg har antar at Kyrkja er inne i ei ståe av å ikkje ha ein pave i skrivande stund. Det kan sjølvsagt finnast ein sann, legitim pave i løynd eller exil der ute i verda.. men om dette er ståa, so kjenner eg ikkje til det og kan difor ikkje gjere anna enn å sanne at det er sansynleg at Kyrkja er inne i ein so kalla sedevacans. Det er altso ikkje slik at sedevacantistar tilhøyrer ei sekt eller ein organisasjon som har brote med Kyrkja for å fylgje etter ein sterk leiar eller ein sjølvutnemnd pave. Der finns nok av slike sekter i dag, som SSPX, SSPV, CMRI osv..Eller "pave Michael" som vart "valgt til pave" av foreldra sine og ein kompis, som bloggar og ser på jeopardy på fjernsyn.. Ein riktig skrue. Ordet Sedevacanse betyr at "Stolen er ledig" og indikerar at me ikkje har ein pave nett no.
Katolikkar til alle tider er alltid enten Sedeoccupantistar (at stolen er okkupert/me har ein pave) eller sedevacantistar (fordi det ikkje sit nokon i Petri stol.) Dette hender kvar gong ein pave døyr og ein ny må veljast. Slike paveval har til tider teke opp til 3 år, og i mellomtida er det sedevacanse. Ein sedevacantist er m.a.o. ein vanleg katolikk.
Gjennom tidene har det innimellom vore noko som heiter ANTIPAVAR i Roma. Dette betyr at nokon har utgjeve seg for å vere pave utan å oppfylle dei kriteria som er naudsynte for å vere pave. Ein vert ikkje pave dersom ein 1) Er heretikar/ vranglærar/ ikkje katolikk før og når ein vert vald til pave
                 2) Er sinnsjuk
                 3) Er kvinne
Der har vore vel 42 slike antipavar gjennom tidene, og dei har vorte avslørte med tida. Dette er noko som heile den Katolske Kyrkja veit om. Problemet idag er at heile gjengen som regjerar i Vaticanet i dag er slike heretikarar. Me har ein anti-pave, anti-kardinalar og ei anti-kyrkje som utgjev seg for å vere den sanne Katolske Kyrkja. Rom har verkeleg blitt "Babylons Hore." Heile elendigheita byrja med at modernistar og frimurarar sneik seg inn i Kyrkja. På 60-talet introduserte dei "Det 2.Vatikankonsiliet." Eit Kyrkjemøte for alle leiarane i den Globale Kyrkja under leiing av Paul VI. Under dette møtet endra dei på alt som går å endre på. Dei endra på trua, på liturgien i Messa slik at ho idag ser ut som ei protestantisk gudsteneste, og på prestevigslinga og biskopsordinasjonane. Resultatet er at alle utanfor Kyrkja vert frelste (ifylgje anti-kyrkja) gjennom ignoransen åleine, berre dei fylgjer sitt eige samvite, og at alle religionar ber til den same guden. Difor kan ein sjå alle desse anti-pavane som har vore sidan 1960-talet gå rundt og be med alt frå jødar og muslimar til shamanar og djevledyrkarar. Katolsk lære? Nei! På grunn av at Messa vart endra, vert ikkje lenger brødet og vinen forvandla til Kristi kjøt og blod. På grunn av endringane i preste- og biskops ordinasjonane har dei ikkje lenger den salvelsen som dei treng for å utøve si teneste og distribuere fungerande sakrament. Og på grunn av at trua er endra, er dei utanfor Kyrkja og difor vert alt dei gjer utan frukt og verknad enten dei gjer det rett eller ikkje. Ei tru! Vil du vere i Kyrkja må du tru som Ho. Om du fylgjer 2.Vatikankonsiliet sine anti-pavar må du tru som dei. Men dei trur ikkje som Kyrkja gjer. Du må difor velgje mellom Kyrkja og dei. Eg vel Kyrkja og den trua som alltid har vore, den som aldri endrar seg. Ein del forvirra mennesker tenkjer at "det går jo ikkje å ha ei Katolsk Kyrkje utan ein pave?" Men det har gått før, og det går no. Me har læra til Apostlane, Kyrkjemøte og alle pavane som har levd tidlegare. Me fylgjer dei. Kanskje får me ein pave til slutt. Kanskje kjem Jesus att før den tid. Det er ikkje me som skal løyse problemet. Gud har straffa oss for syndene våre, og Han løyser floka når Han vil. Skal me lage oss ein gullkalv slik Israelittane gjorde når Moses vart lengje vekke? Nei, me skal tilbe den Sanne Guden mens me ventar.

Men kven kan avsette ein pave? Ingen står jo over han? Nei, men ein kan bli exkommunisert/avsett Ipso Facto og. Paven står over vanleg Kanonisk Lov, men ikkje over den Guddommelege lova. Det betyr at dersom ein pave offentleg seier eller praktiserar heresiar, so vert han automatisk exkommunisert av Kanonisk Lov pga at han har brote den Guddommelege Lova. Det same skjer med alle som etter å ha vorte døypte i f.eks den Anglikanske kyrkja som born, veks opp og tek til seg anglikanske lærer. Dei vert då automatisk exkommuniserte, utan at nokon treng å stå der og sei at Herr ditt og datt er i dag hamna utanfor Kyrkja fordi han er Anglikanar. På same måte er det med ein anti-pave. Han vert automatisk exkommunisert på grunn av det han seier og gjer i det offentlege som går imot Kyrkja si lære. Det er dette organisasjonar som SSPX ikkje skjønar. Dei trur at paven kan gjere og tru kva han vil, berre han ikkje seier noko heretisk EX CATHEDRA. Altso når han lærer ut frå Petri stol om tru og moral gjennom Den Heilage Ande. Men ein rett pave KAN IKKJE LÆRE NOKO HERETISK EX CATHEDRA. For Anden snakkar då gjennom han, og Gud lyg ikkje for si Kyrkje. Dessutan trur visse at ein kan vere under ein pave utan å vere eitt i trua med han. Du trur noko og paven trur noko anna. Dette er protestantisme i katolsk bunad. Det er einskapen i trua og lære som er den Katolske Kyrkja. Og som om ikkje alt dette skulle vere nok, so har denne nye anti-kyrkja etter 2.Vatikan Konsiliet gjeve SEG SJØLVE eit nytt namn. Dei kallar seg for "Novus Ordo." (New World Order, Den Nye Verds Ordninga) Om ikkje dette er i Antikrist sin ande, so skal eg ete sokkane mine! Noko å tenkje på!  Meir om dette og detaljar på http://www.vaticancatholic.com/
For dei som ynskjer å lære seg meir om detaljane og dei Kyrkjelege dokumenta kring læra om sedevacans og korleis ein kan identifisere ein kjettar, til og med når han hevdar å være "Pave", so anbefalar eg fylgjande bloggartiklar i denne rekkjefylgja:
1) http://kvitekristkvinne.blogspot.com/2010/09/korleis-kan-ein-vite-om-nokon-er-ein.html

2) http://kvitekristkvinne.blogspot.com/2010/09/kven-kan-ikkje-verte-pave-og-kan-ein.html

3) http://kvitekristkvinne.blogspot.com/2010/10/kan-ein-pave-verte-ein-kjettar-og-kva.html

4) http://kvitekristkvinne.blogspot.com/2010/10/bevis-som-avslyer-ii-vatikankonsiliumet.html

5) http://kvitekristkvinne.blogspot.com/2010/10/fleire-bevis-mot-novus-ordo-og-joseph.html

Følgere


Vitjarar