TANKEN BAKOM BLOGGEN MIN!

Dette er ei side på nynorsk om det å konvertere til katolisismen. Sjølv konverterte eg i 2007, etter ei kronglete reise mellom ulike tankar og sekter som alle kalla seg for kristne utan å ha noko koppling til den 2000 år gamle Kristendomen. Eg skulle ikkje ynskje nokon annan å måtte famle seg fram på same vis som eg var tvungen å gjere.

Me lever i ei tid då dei som utgjer seg for å vere den sanne Katolske Kyrkja i røynda er ei røvarsekt som ikkje er med på å fremje tradisjonell katolsk tru, men heller gjer alt dei kan for å myrkleggje den sanne læra som me har fått overgjeve ifrå Apostlane og fram til i dag.


I tillegg har over 400 år med protestantisme gjort at dei kristne røtene i Noreg er vel kamuflerte, og me har vorte proppa med Lutherpropaganda frå vogga til grava i fleire generasjonar. Historiske bøker og vitnesbyrd har vorte øydelagde, kyrkjer tekne over av andre, evangeliet utvatna, Bibelen feilaktig oversett i utallige utgåver og mennesket har hamna i sentrum istadenfor Gud. Og for ikkje å snakke, me har vorte overgjevne til den upålitelege subjektiviteten som gjer at ingen er samde om nokon ting, fordi me har skild oss frå den Sanne ModerKyrkja og den Apostoliske læra.

Denne bloggen har som mål å vere ei hjelp for dei som søkjer seg attende til det som ein gong var, og ei oppmuntring for dei som allereie er innanfor, men som kjenner seg isolerte og åleine imellom heidningar i eit land som er like kaldt i dag som det var innan det vart Kristna- like inn i sjela.

fredag 21. mai 2010

Er Gud kompleks eller enkel..av Savonarola, 1497

(Denne teksten er henta frå boka "The Triumph of the Cross" av Fra Girolamo Savonorola i 1497, trykt på engelsk av Athanasius Press, http://www.stathanasiuspress.com/)
Gud er ikkje ein lekam, eller ei lekamleg form, og heller ikkje ein kompleks substans!

Ingen sann filosof tvilar i det heile på at Gud ikkje er ein lekam, eller ei lekamleg form, og heller ikkje ein kompleks substans. Det skulle vere umogeleg at Gud skulle vere ein lekam, når ein ser at Han er den urørlege Røraren av alle ting; for ein lekam, utan at han rører seg sjølv fyst, kan ikkje sette ein annan i rørsle. Og endå ein gong, då ande er av høgre rang enn lekam, Gud, om Han var ein lekam, skulle slik ikkje vere det høgste av alle vesen, og heller ikkje den Høgste Styraren, då lekamen er styrd av anden.
        Me må vidare innsjå , at Gud ikkje er ei lekamleg form, slik som sjela er forma til den menneskelege lekamen; dette fordi noko som eksisterar av seg sjølv er mykje høgre enn det som eksisterar i noko anna. Ergo, fordi Gud er det edlaste av alle ting, må Han eksistere i Seg Sjølv, og ikkje i ein lekam. Endå ein gong, ting som er samansette av materie og form er meir perfekte enn materie og form separat; rett og slett fordi heilheita alltid er meir perfekt enn dei einskilde delane. Om Gud då hadde vore ei lekamleg form, skulle der vere noko som var meir perfekt enn Han; for kombinasjonen av materie og form ville vere meir perfekt enn form åleine. Det skulle dessutan meine at Gud ikkje kunne handle ut ifrå Seg Sjølv, då, på same måte som form ikkje kan vere utan materie, kan form heller ikkje utføre ei handling utan materie. Difor, om Gud skulle trenge noko anna for å aktivt handle, skulle Han ikkje vere den Fyste Årsaka.
          Det er på same vis sjølvsagt at Gud ikkje er eit kompleks vesen, men Rein Handling og Enkel Substans; for kvart ende komplekse vesen er avhengige av andre, og samansette lekamer er avhengige av dei som er enkle. Det er då slik at Gud er den Fyste Årsaka, uavhengig av alle andre, og den Ende som alt anna er avhengig av. Han kan ikkje vere eit komplekst vesen, men må vere Enkel Handling. Endå ein gong, dersom Han var ein kompleks Substans, skulle Han ikkje vere det Fyste Høgste Vesenet i universet; for komplekse lekamer går ikkje framfor kvar einskild del, men er eit resultat av dei, og samanskipinga av desse delane kunne ikkje finne stad, om ikkje ei fyste årsak var til stades før dei. Me må difor konkludere med at Gud er Enkel Substans og Rein Handling. 

Min eigen bloggkommentar: Det er ei vanleg misoppfattning m.a. hjå protestantar at Gud er kompleks, og ikkje enkel. Slik kjem vranglærer som det at Gud openberrar seg i ulike religionar eller med varierte, tilpassa sanningar, eller at Han skulle endre seg med tida, slik modernistar tenkjer seg det. Når ein innser at Gud er Enkel Substans vert det lettare å sjå kvifor likningar som "Der er alltid 2 sider av samme mynt", eller "Tenk deg at Sanninga er ein elefant og du ser elefanten frå den vinkelen der du står, halen eller snabelen.." er feilaktige likningar. Gud er Ein og der er berre Ei Sanning!!!
         

onsdag 12. mai 2010

Bøn av Asa

2.Par (2.Krøn) 14:11 Og Asa ropa til Herren sin Gud og sa: Herre, for deg gjer det ingen skilnad um du hjelper med få eller mange. Hjelp oss, Herre, vår Gud! For deg set me lit til, og i ditt namn hev me gjenge mot denne store hopen. Herre, du er vår Gud; lat det ikkje henda at eit menneske stend seg mot deg! 12 Då laga Herren det so at etiopane tapte for Asa og Juda-heren og rømde.

Passar vel bra inn i tida me lever i. Me er få mot ein stor hop. Men det er ikkje ei utfordring for Gud, med Herren kan me springe mot ein mur eller ein hær. Han gjer stega våre lette som hjorten!

Lars Vilks slått ned av muslimar i Uppsala

Då Lars Vilks, mannen som teikna karikaturane av anti-profeten Muhammed, skulle ha ei forelesing om "yttringsfridom" på Uppsala universitet, vart han slått ned av rasande galne muslimar. Det heile byrja då han sette på ein film der Muhammed vart framstilt som ein naken, homofil mann. Tankane mine gjekk då til kor provosert eg vert av liknande avskyelege utstillingar der Herren Jesus Kristus vert spotta og framstilt på liknande vis, ta t.d. "Ecce Homo" utstillinga. Fy, for ei skam, det er til å spy av. Eg vert ikkje noko glad av å sjå muslimar rase og rope høgt på sin avgud her i Norden. Men eg tykkjer om reaksjonen generelt, og hadde det vore Kristne som gjorde det same, hadde eg berre vore takksam. Me må verkeleg be bøner som bot for spott. Ein kan t.d. be bøner til Jesu Høgheilage Hjarte eller til Jesu Heilage Andlet. Eller bøna "the Golden Arrow" for dei som kan henne:
"May the Most Holy, Most Sacred, Most Adorable, Most Incomprehensible and Uneffeble Name of God be forever praised, blessed, loved, adored and glorified, in Heaven, on earth and under the earth by all the creatures of God and by the Most Sacred Heart of our Lord Jesus Christ in the Blessed Sacrament of the Alter. Amen"

onsdag 5. mai 2010

Nordpol-Prefekturet! Nord. Ugeblad 1887

Dette blogginnlegget handlar om korleis Katolsk misjon og verksemd igjen får fotfeste i Noreg på midten av 1800-talet, etter at det i eit par hundre år har vore forbode med Katolisisme i landet. Det heile får ei vending då den franske konsulen skal ha barnedåp, og Noreg godkjenner at dei for fyste gong på eit par hundre år får feire Messe på norsk jord.
B. Bernard, Apostolisk Prefekt emerit. for Noreg.- Nord. Ugeblad 1887!

Via eit skriv frå Propaganda-Kongregasjonen, datert mars månad, har Hans Høgerværdigheit Msgr. B.Bernard fått innvilga si avgåing, etter å ha søkt fleire gonger om dette, grunna den langvarige og alvorlege sjukdomsståa han har fått slite med. Ein har slik- utan førebuing- og i Noreg fått kjenne på kor tungt det er å verte skild frå ein Kyrkjeleg overhyrding, særskild då Msgr. Bernard som gjennom sin personlegdom har vunne ei uvanlege høg grad av eidel kjærleik og er høgt lova hjå dei mange.
            Prestevigd i året 1846, i ein alder av 24 år, vart han snart høgt skatta på heimetraktene i Bispedøme Rheims. Det vekte difor ikkje lite oppsikt då Abba Bernard etter 10 år med ihuga arbeid, gjorde kjent si avgjerdsle om at han ville slutte seg til den vetle skare som skulle leggje grunnsteinen for Jorda sin nordlegaste misjon.
            Det var på Pontifikatdagen til Pius IX, den 8.desember 1854, at planar om ein misjon i Polargrenda vart framlagde for Hans Heilagdom. Den 3.desember året etter vedkjende og opphøga han misjonen til eit Apostolisk Prefektur, som, då det fyst og framst gjelde dei områda som låg nord for polarsirkelen, fekk namnet "Præfektura apostolica Poli arcici." (Nordpols-Prefekturet.)
             For Noregs vedkommande, hamna sørlandet under det Apostoliske Vikariatet i Sverige, som allereie hadde tekje hand om Kristiania og slått seg ned i Bergen. I 1842 hadde då Pastor Montz komme til Kristiania i høvet av ein barnedåp hjå den franske Konsulen. Omlag 60 Katolikkar sende då inn ein søknad om at dei måtte få løyve til å halde ei Gudsteneste etter forskriftene frå vår Heilage Kyrkje. (Les: Etter at Noreg, som var eit Katolsk land, vart okkupert av danskekongen på 1600-talet, slik at han kunne leggje hendene på alt Kyrkjegullet vårt etter å ha ruinert seg på gambling, hadde all Katolsk verksemd vore forbode i landet og vart bytt ut mot protestantismen.) Dette vart innvilga ved det Kongelege Resolut den 6.mars 1843. To år seinare vart "Dissenterlova" vedtekje, som bana veg for større religionsfridom. Ein vart ikkje lenger uverkande, og allereie i 1856 kunne St. Olavs Kyrkje innvigast i Kristiania.
             Same dagen byrjar det nygrunna Nordpols-Prefekturet sitt virke, ved å opprette ein stasjon i Alta i Finnmark, og mellom desse finn me den nyankomne Geistlige Abbe Bernard. Han vart verande her, til han vart flytta til Island, som saman med Færøyane og Shetlandsøyane kom under Nordpols-Prefekturet. Etter eit dekret frå Propaganda Kongregasjonen den 16.november 1860, vart Nordpols-Prefekturet utvida og krava vart høgre. Under kritiske tilhøve hadde dei stor stønad og von om framsteg i den arbeidsame Abbe Bernard, som den gongen verka på Wick (Caithness) på Shetlandsøyane. Omlag i same stunda hende det ulike uventa lagnadstunge høve i det nyskipa Prefekturet, og det vart naudsynt at Roma greip inn, og slik vart Abbe Bernard utnemnd til administrator for Nordpols-Prefekturet. Ein betre kvalifisert mann kunne ein vanskeleg ha funne, og det synte seg med det same, då han vann tiltru og kjærleik hjå alle som han kom i kontakt med. Då han vart unemnd, hadde verksemda til Prefekturet utbreidd seg til "Altengård" og Tromsø i Nord-Noreg, Reykjavik på Island, Thorshamn på Færøyane og Lerwick og Wick på Shetlandsøyane.
             Den store avstanden og samtida sine kommunikasjonsmiddel vanskeleggjorde i høg grad høve til å imøtekomme desse fjerntliggjande misjonsstasjonane sine interesse. Prefekt Bernard flytta difor til Kjøpenhavn, då denne byen låg betre til rette for reisekommunikasjonen til Island, Shetland, Færøyane samt Noreg. Han vert difor og sikkert hugsa av mange frå hovudstaden i Danmark, då han busette seg på den sokalla "Solitude" på Nørrebro. Men vanskane vart berre noko forminska, og forsvann fyst i 1869, då den noverande Prefekturordninga for dei tre nordiske landa tredde i kraft, og Noreg vart eit eige, sjølvstendigt prefektur.
              Den 5.september 1869 fekk ein høyre i Kristiania at Prefekt Bernard den 29.juli same år vart utnemnd til apostolisk Prefekt for Noreg. Utnemninga vart helsa med glede og den Katolske Kyrkjelyden i Kristiania tok Palmesundag 1870 imot den nye overhyrdingen, med von om at Herren ville gje han ei lang og signa tenestetid i landet. I si stilling som Prefekt fekk Msgr. Bernard rik bruk for sin iver. Snart kunne han med glede sjå korleis den heilage Trua breidde seg ut på fleire stader, då nye misjonsstasjonar vart grunna. Fredrikshald og Bergen fekk snart deira Kyrkje, som vart innvigde med stor høgtid. Samstundes vaks misjonsverksemda i Trondheim, der ei Kyrkje til ære for Jesu Heilage Hjarte vart innvigd. Og for berre nokre år sidan kom misjonsverksemda til Fredrikstad og til den delen av prefekturet som ligg lengst nord, i Hammerfest.
            Til denne misjonsverksemda ved grunninga av misjonsstasjonar, knyter seg St. Josefssystrene si verksemd. Under Prefekt Bernard omsorg vart dette arbeidet utvida til skulen ved St. Josefs Instituttet i Kristiania og til skulen i Trondheim og for 3 1/2 år sidan til eit sjukehus i Kristiania, som han kunne opne den 21.november 1883. Ein må heller ikkje gløyme den signa verksemda til St. Elisabeth-systrene i Hammerfest ved St. Vincents Hospital. På trass av dei mange vanskar som heimsøkte misjonen, og som Msgr. Bernard i si utsette stilling måtte kjempe imot, fekk han likevel under Prefekten si leiing ei stadig utvikling. Ho kan lettast bedømmast ved at ein jamfører misjonsståa i dag med ståa i 1869.
          Uansett kor mykje Roma helst ville sjå at Msgr. Bernard held fram, so har dei til slutt gått med på å innvilge avskjedssøknaden, som han so mange gongar har sendt. I den sorga som på dette viset har vorte Katolikkar i Noreg til del, har dei endå den gleda at det samstundes vert utnemnd ein etterfylgjar i Msgr. Fallize, som er vanta å komme den 8. eller 9.mai. Han vert teken imot med udelt glede, sjølv om det er med blanda vemodige kjensler at saknet av Prefekt Bernard vil stå friskt i minne. Han som med takksemd og kjærleik vert ledsaga frå Noreg, der han alltid vil verte hugsa i Katolikkane sine bøner og som alltid vil leve våre minne som den fyste apostoliske Prefekt i Noreg.

Følgere


Vitjarar