TANKEN BAKOM BLOGGEN MIN!

Dette er ei side på nynorsk om det å konvertere til katolisismen. Sjølv konverterte eg i 2007, etter ei kronglete reise mellom ulike tankar og sekter som alle kalla seg for kristne utan å ha noko koppling til den 2000 år gamle Kristendomen. Eg skulle ikkje ynskje nokon annan å måtte famle seg fram på same vis som eg var tvungen å gjere.

Me lever i ei tid då dei som utgjer seg for å vere den sanne Katolske Kyrkja i røynda er ei røvarsekt som ikkje er med på å fremje tradisjonell katolsk tru, men heller gjer alt dei kan for å myrkleggje den sanne læra som me har fått overgjeve ifrå Apostlane og fram til i dag.


I tillegg har over 400 år med protestantisme gjort at dei kristne røtene i Noreg er vel kamuflerte, og me har vorte proppa med Lutherpropaganda frå vogga til grava i fleire generasjonar. Historiske bøker og vitnesbyrd har vorte øydelagde, kyrkjer tekne over av andre, evangeliet utvatna, Bibelen feilaktig oversett i utallige utgåver og mennesket har hamna i sentrum istadenfor Gud. Og for ikkje å snakke, me har vorte overgjevne til den upålitelege subjektiviteten som gjer at ingen er samde om nokon ting, fordi me har skild oss frå den Sanne ModerKyrkja og den Apostoliske læra.

Denne bloggen har som mål å vere ei hjelp for dei som søkjer seg attende til det som ein gong var, og ei oppmuntring for dei som allereie er innanfor, men som kjenner seg isolerte og åleine imellom heidningar i eit land som er like kaldt i dag som det var innan det vart Kristna- like inn i sjela.

torsdag 5. august 2010

Mirakeltropp!

I Loretto, New Mexico vart det i 1872 bygd eit kapell kalla "Our Lady of Light Chapel" som skulle brukast av Loretto Systrene. Men arkitekten P. Mouly hadde unnlete å byggje ei tropp mellom fyste etage og galleriet, då han tenkte å lage ein inngong til galleriet frå klosterskulen som låg attmed. Men dette vart aldri gjort. Problemet med å byggje ei tropp var at ho skulle ta opp store delar av kapellet og ein stige var ikkje løysinga, då nonnene gjekk i side kappar. Etter å ha venta på ei løysing på problemet i 5 år, bestemde nonnene seg for å be ein novena (bøn 9 dagar i strekk etter døme frå Apostlane og Guds Mor som bad 9 dagar i strekk innan dei fekk Heilag Anden på pinsedagen) til St. Josef, snikkaren, for å få ei himmelsk løysing på dette jordiske problemet. 
           På den siste novenadagen dukka det brått opp ein gråhårig mann på eit esel, med eit skrin fullt av verktøy. Han spurte etter Abedissa, presenterte seg og tilbydde henne å byggje ei tropp, men berre om ho lova å aldri avsløre kven han var. Denne lovnaden held ho på alltid. Mannen bygde troppa på kort tid og med lett hand. Han brukte berre ei sag, ein hammar og T-vinkel. Nonnene kunne og sjå korleis han la trebitar i lange rør med varmt vatn. Då han var ferdig kalla han alle inn i Kapellet for å sjå troppa. Gleda var stor, og midt i oppstyret forsvann snikkaren. Han synte seg aldri meir for dei og sende heller aldri noko rekning. Folk byrja å tru at det måtte vere St. Josef sjølv som hadde komme og bygd troppa.
          Men det som var so fantastisk med denne spiralforma troppa, var ikkje berre kven som bygde henne, men og korleis ho var bygd. Arkitektar, snikkarar og ulike skeptiske fagfolk kom for å sjå på troppa, og alle undra på kven som hadde bygt henne og kva materiale han hadde nytta. Til i dag har ingen kunne forklare kvifor troppa framleis held seg like fin, kva slags materiale som er brukt og kva det er som gjer at konstruksjonen ikkje kollapsar. Troppa vart då brukt dagleg i 85 år og det er ingenting som held henne oppe. Det er berre ein spiral halde oppe av luft.. Vitjarar frå Midtausten har påstått att treslaget eksisterar i deira region men ingen har kunne bevise dette..
          Troppa er vel 7 meter høg, har 33 troppesteg (Jesu alder då han vart Krossfesta) og svingar seg perfekt i 360 grader utan sentralstøtte. Troppa er bygd utan spikar og vert halde ihop av trepluggar. Treet er skjøtt ihop på 7 plassar på innsida og 9 på utsida, og kvar del kurvar seg perfekt. I dag står det eit hotell på eigedomen, men eigaren har lete kapellet stå urørt på grunn av den mirakuløse troppa.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Følgere


Vitjarar