TANKEN BAKOM BLOGGEN MIN!

Dette er ei side på nynorsk om det å konvertere til katolisismen. Sjølv konverterte eg i 2007, etter ei kronglete reise mellom ulike tankar og sekter som alle kalla seg for kristne utan å ha noko koppling til den 2000 år gamle Kristendomen. Eg skulle ikkje ynskje nokon annan å måtte famle seg fram på same vis som eg var tvungen å gjere.

Me lever i ei tid då dei som utgjer seg for å vere den sanne Katolske Kyrkja i røynda er ei røvarsekt som ikkje er med på å fremje tradisjonell katolsk tru, men heller gjer alt dei kan for å myrkleggje den sanne læra som me har fått overgjeve ifrå Apostlane og fram til i dag.


I tillegg har over 400 år med protestantisme gjort at dei kristne røtene i Noreg er vel kamuflerte, og me har vorte proppa med Lutherpropaganda frå vogga til grava i fleire generasjonar. Historiske bøker og vitnesbyrd har vorte øydelagde, kyrkjer tekne over av andre, evangeliet utvatna, Bibelen feilaktig oversett i utallige utgåver og mennesket har hamna i sentrum istadenfor Gud. Og for ikkje å snakke, me har vorte overgjevne til den upålitelege subjektiviteten som gjer at ingen er samde om nokon ting, fordi me har skild oss frå den Sanne ModerKyrkja og den Apostoliske læra.

Denne bloggen har som mål å vere ei hjelp for dei som søkjer seg attende til det som ein gong var, og ei oppmuntring for dei som allereie er innanfor, men som kjenner seg isolerte og åleine imellom heidningar i eit land som er like kaldt i dag som det var innan det vart Kristna- like inn i sjela.

mandag 9. august 2010

Dei skadelege usanningane som kjettarar kjem med! (G.Savonarola 1497)

Tida er no komme for å sjå nærare på saka om kjettarar, som, sjølv om dei sannar Kristus og Evangelia, held på mange usanningar. Det skulle ta for lang tid å attendevise kvar ende heresi. Då det likevel er so mange lærde forfattarar som har tekje tak i denne oppgåva, tenkjer eg berre ved hjelp av sunn fornuft å motbevise nokre av dei felles prinsippa som dei alle feilar i.
          Fyst vil eg syne at det er naudsynt at Kyrkja vert styrt berre av eit hovud. For, om kjettarar trur at Gudommeleg forsyn styrer verda og særskild Kyrkja, som har skrive historia si med slike store undergjerningar, vert dei nøydde til å vere konsekvente og innrømme att styreforma som Herren over alle ting innførte må vere den beste. Då er den beste styreforma monarkiet; for gjennom det vert ein nasjon samanskipa i einskap, i mykje større grad enn ei styreform som er administrert av mange. Det er då ein sjølvsagt ting at einskap og fred er målet for styresmakta. Difor, då styresmakta til Kyrkja er den beste styresmakta, må styresmakta hennar vere eit monarki.
           Det er tydeleg at lågare styresmakter berre fylgjer dømet frå høgare styresmakter; og jo meir dei liknar høgre styresmakter, jo meir perfekte vert dei. Difor vert den militante Kyrkja (Kyrkja på jorda) si styreform, som er forma etter den triumferande Kyrkja (Kyrkja i Himmelen) som er styrt av Gud åleine, administrert av ein totalitær leiar.
             Det seier og seg sjølv at overnaturlege ting er styrte med meir perfekt hand enn naturlege ting. Me kan sjå tydeleg i naturen at dei styreformene som finnst der er krinsa ikring ein leiar. For bier har berre ei bidronning og lemmane på kroppen vert regulerte av eit hjarta. Difor må Kyrkjestyresmakta som står over desse naturlege fenomena, då ho er overnaturleg, vere overlegen alle andre styresmakter, og verte administrert av ein leiar åleine.
             Alle kjettarar er samde med oss i at dei trus på enten berre Nytestamentet eller Nytestamentet og Gamletestamentet i lag, sjølv om dei skiljer seg frå oss i tolkninga av Skrifta. Men både i Det Nye og Det Gamle Testamentet vert det tydeleg sagt at Kyrkja berre skal ha ein leiar. Hosea 1:11" Folket i Juda og folket i Israel skal slå seg saman og ta seg ein hovding i lag." Joh 10:16 "og det skal bli éin flokk og éin gjetar." Ingen ved sine fulle fem kan hevde at dette skulle bety at etter at Kristus for opp til Himmelen, var det Han som skulle vere Kyrkja sitt hovude på slikt vis at me ikkje treng eit jordisk hovude. For om dette var tilfellet skulle Han ha skapt uendeleg stor forvirring og splittelse, og me skulle ikkje ha noko høve til å løyse
spørsmål og alle dei ulike meiningane som kjem fram når det gjeld tru og moral, som elles skulle ha komme opp mellom Kristne. Det er og difor Herren tala til St.Peter åleine då Han sa "Fø mine lam." (Matt 21:18) og igjen i Luk 22: 32 "Men eg bad for deg at trua di ikkje måtte svikta. Og når du ein gong vender om, så styrk brørne dine!" Her kjem det tydeleg fram at Han sette Peter til å vere Hans vikar. Han beviste denne intensjonen enno meir tydeleg då Han sa: "Og det seier eg deg: Du er Peter, og på dette fjellet vil eg byggja mi kyrkje, og dødsrikeportane skal ikkje få makt over henne. 19 Eg vil gje deg nøklane til himmelriket; det du bind på jorda, skal vera bunde i himmelen, og det du løyser på jorda, skal vera løyst i himmelen." (Matt 16:18-19.)
              Det kan ikkje verte antatt at Kristus gav dette embetet til St.Peter åleine, utan å rekne med etterkomarane hans, for Han sa då sjølv at Kyrkja skulle stå seg for alltid etter den ordninga som Han sjølv oppretta. Då Han tala til læresveinane, og gjennom dei sa til alle dei trufaste "Sjå eg er med dykk alle dagar så lenge verda står." (Matt 28:20) og igjen gjennom Jesajas munn: "7 Så skal herredømet verta stort og freden utan ende over Davids kongsstol og over riket hans. Han skal grunnfesta det og halda det oppe med rett og rettferd frå no og til evig tid. I sin brennhug skal Herren, Allhærs Gud, gjera dette." (Jes 7:9) Desse passagane indikerer tydeleg at embetet gjeve av Kristus til St.Peter, for å spele ei viktig rolle og vere naudsynt i Kyrkja, skulle vere ei evigvarande ordning, ja hennar evige garanti. Det er difor sjølvsagt at då St.Peter vart utvald til å vere vikar for Kyrkja og gjetaren for heile Kyrkja, so må alle etterkomarane hans arve denne makta. Og, då Biskopen av Roma er innehavar av Peters embete, må den Romerske Kyrkja vere Mor og leiar over alle kyrkjer, og heile den trufaste lekamen må vere i einskap med den Romerske Pontifeks. Den som på eit eller anna hald er usamde med hans lære i doktrinene til den Romerske Kyrkja, skiljer seg frå Kristus og fylgjer svingete vegar. Og nett som alle kjettarar skiljer seg frå Kyrkja si lære, har dei alle vingla seg av den rake vegen og er uverde det Kristne namnet. For gjennom kjattarar meinar me alike som vrir og vender på Skriftene og velgjer seg ut ein eigen religion og hardnakka held fram i eigne vranglærer.
            Det er ofte sagt at "sanningar fylgjer sanningar, og sanningar stadfester kvarandre." Men kjettarar er so fullstendig usamde med kvarandre at dei knappt har noko felles. Nei, dei tek då heller og kranglar med kvarandre, og ikkje eit ende fast argument vert funne i lærene deira. Dette i seg sjølv, er bevis for at dei har vandra vekk ifrå sanninga. Men lærene i den Romerske Kyrkja, når det gjeld tru og moral, er eitt! Og hennar doktarar "sjølv om dei er tallause, er alltid samde, og ynskjer heller ikkje å skilje seg frå sanninga."
              Kristi Kongerike og den Militante Kyrkja vil vare so lenge verda står. Nei, lenger, sjølv etter at jorda vert gjort ny, vil dette Kongeriket stå seg i den Triumferande Kyrkja. Nett slik som mange kjettarar har røyst seg mot den Romerske Kyrkja, og har vorte knuste gong på gong, er det klart at dei ikkje kan ha vore med å forme Kyrkja og at lærene deira ikkje kjem ifrå Gud.
              Dessutan syner det seg at mange kjettarar levde syndige liv, og at dei difor ikkje kjem frå Gud. Ikkje ein ende av desse kjettarleiarane har vorte æra som Helgen i Kyrkja, dei som til og med vert æra for beina og oska si, og som får dødsdagen sin minna gjennom pris for eit heilagt liv.
              Kjettarar fell og i tallause vranglærer, ikkje berre når det gjeld Heilage Skrifter men og når det gjeld sunn fornuft og sann filosofi. Dette er berre enno eit bevis for at læra deira ikkjer inspirert av Gud. Men det er ikkje naudsynt å halde fram å diskutere lærene deira, då dei har vorte so grundig avviste av dei heilage doktarane. Og dei kjetterske doktrinene deira (eg snakkar om dei som offentleg har angripe Kyrkja), har vorte nestan heilt og fullt utrydda. Dette i seg sjølv er eit bevis for at dei ikkje kom ifrå Gud.               

              
      

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Følgere


Vitjarar