TANKEN BAKOM BLOGGEN MIN!

Dette er ei side på nynorsk om det å konvertere til katolisismen. Sjølv konverterte eg i 2007, etter ei kronglete reise mellom ulike tankar og sekter som alle kalla seg for kristne utan å ha noko koppling til den 2000 år gamle Kristendomen. Eg skulle ikkje ynskje nokon annan å måtte famle seg fram på same vis som eg var tvungen å gjere.

Me lever i ei tid då dei som utgjer seg for å vere den sanne Katolske Kyrkja i røynda er ei røvarsekt som ikkje er med på å fremje tradisjonell katolsk tru, men heller gjer alt dei kan for å myrkleggje den sanne læra som me har fått overgjeve ifrå Apostlane og fram til i dag.


I tillegg har over 400 år med protestantisme gjort at dei kristne røtene i Noreg er vel kamuflerte, og me har vorte proppa med Lutherpropaganda frå vogga til grava i fleire generasjonar. Historiske bøker og vitnesbyrd har vorte øydelagde, kyrkjer tekne over av andre, evangeliet utvatna, Bibelen feilaktig oversett i utallige utgåver og mennesket har hamna i sentrum istadenfor Gud. Og for ikkje å snakke, me har vorte overgjevne til den upålitelege subjektiviteten som gjer at ingen er samde om nokon ting, fordi me har skild oss frå den Sanne ModerKyrkja og den Apostoliske læra.

Denne bloggen har som mål å vere ei hjelp for dei som søkjer seg attende til det som ein gong var, og ei oppmuntring for dei som allereie er innanfor, men som kjenner seg isolerte og åleine imellom heidningar i eit land som er like kaldt i dag som det var innan det vart Kristna- like inn i sjela.

fredag 4. juni 2010

LILJA! Del 2:Dikt av Eysteinn Ásgrímsson død 1361, (Utval, oversetjing frå Norsk Lyrikk, 1929)

Av LILJA- bebudelsen!
Måtte du ildnes nå, min tunge!
- tale i dype ord om din dronning.
Han som om trende verdener favner,
Ham og Hans gjerningers kraft skal du love.
I den laveste uvenns hender,
såret og lammet ville Du være,
om ikke våpen, i himlene viet,
givet menneskene, mig hadde friet!

Givet er livet: Vort kan det vorde!
Givet er livet, som Adam forspilte!
Givet er livet! I tidens fylde
frem av Guddomens hånd gikk nåden.
Lyset skinner i verdens mørke,
lyset skred gjennom helvetsdypet;
frelse og fred i sin flamme bar det,
Jesus, englenes kjærlighet var det.

Faderen, som med Sønnen og Ånden
satte mål for dyp og høyder,
visdommen, som i verdnerne virker,
sender ut sin hellige engel:
"Flyv til jorden! forkynn Maria,
jomfruen skjær, mot Herren lydig,
at Guds sønn og himlenes glede
vil med hennes kjøtt sig klede."

Denne Maria er menneskenes Moder,
høyhetens blomst med herlighets krone,
skinnende som den rødeste rose,
runden opp ved levende kilder.
Hun er ydmykhets svulmende frøkorn,
hun er gjennomglødet av Ånden.
Guddomen nær i sitt sinn det rene
gledes hun ved å trøste og tjene.

Tag nu, dronning, du som i vide,
strålende stjernelande bygger!
omkvedets lov, selv om jordiske lepper
aldri med fullgode ord deg priser.
Evig på hjertenes lovsang du troner,
fra dine hellige skaperhender
bølger lysets seiersflamme!
Riker synker, -ditt er det samme!

Stillende påfuglens prakt i skygge
- solskinnsklare vingerne glimtet-
Gabriel skred fra Herrens trone
glad gjennom farvespillende sfærer,
stanset, sendt av den syv ganger høye
Hellige Ånd ved en jordisk bolig:
Kyskheten selv var hjemme der inne,
perlen blandt møyer, den herligste kvinne.

Lysskjær fyller alle sfærer,
havets vover undrende stanser;
alt det skapte hviler, venter,
hele naturen stilner, tier.
I marias blod nå møtes
hennes sjel og Guddomskraften,
under jomfruens hjerte det rene
dveler den Tre-enige Ene.
(Legg merke til doktrina om arvesynd i 2.verset. Dessutan kallast Maria for Menneskenes Moder, hennar himmelkruning til dronning vert nemnd, at ho er nærmast Gud og at ho i denne stund trøystar og tener, ho vert prisa salig og opphøga over andre kvinner pga si kyskheit. Igjen, særs Katolsk er det.)

forts. fylgjer..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Følgere


Vitjarar