TANKEN BAKOM BLOGGEN MIN!

Dette er ei side på nynorsk om det å konvertere til katolisismen. Sjølv konverterte eg i 2007, etter ei kronglete reise mellom ulike tankar og sekter som alle kalla seg for kristne utan å ha noko koppling til den 2000 år gamle Kristendomen. Eg skulle ikkje ynskje nokon annan å måtte famle seg fram på same vis som eg var tvungen å gjere.

Me lever i ei tid då dei som utgjer seg for å vere den sanne Katolske Kyrkja i røynda er ei røvarsekt som ikkje er med på å fremje tradisjonell katolsk tru, men heller gjer alt dei kan for å myrkleggje den sanne læra som me har fått overgjeve ifrå Apostlane og fram til i dag.


I tillegg har over 400 år med protestantisme gjort at dei kristne røtene i Noreg er vel kamuflerte, og me har vorte proppa med Lutherpropaganda frå vogga til grava i fleire generasjonar. Historiske bøker og vitnesbyrd har vorte øydelagde, kyrkjer tekne over av andre, evangeliet utvatna, Bibelen feilaktig oversett i utallige utgåver og mennesket har hamna i sentrum istadenfor Gud. Og for ikkje å snakke, me har vorte overgjevne til den upålitelege subjektiviteten som gjer at ingen er samde om nokon ting, fordi me har skild oss frå den Sanne ModerKyrkja og den Apostoliske læra.

Denne bloggen har som mål å vere ei hjelp for dei som søkjer seg attende til det som ein gong var, og ei oppmuntring for dei som allereie er innanfor, men som kjenner seg isolerte og åleine imellom heidningar i eit land som er like kaldt i dag som det var innan det vart Kristna- like inn i sjela.

fredag 4. mars 2011

Ukrainske "Katolikkar" krever ei kansellering av saligkåringsprosessen av Johannes Paulus II og av Assissi

Det var overraskande og særs gledeleg å oppdage denne websida: http://uogcc.org.ua/en/video/index.php/  frå Ukraina, drive av ei gruppe som kallar seg "the Ukrainian orthodox Greek-Catholic Church" (Den ukrainske Ortodokse Gresk-Katolske Kyrkja.) For dei som tykkjer at terminologien "ortodoks" og "katolsk" i same tittel er forvirrande, so kan eg forklare at dette historisk sett ikkje er austlege skismatikarar/kjettarar, men ei grein av den Katolske Kyrkja innanfor den greske riten som alltid har kalla seg ortodokse, som tyder "rett truande". I dag høyrer denne gruppa til under Novus Ordo og det II Vatikankonsiliumet si sekt, men ettersom dei ikkje har same kontakt med Roma som den latinske riten, har dei i større grad enn Novus Ordo i vest, halde fram som tidlegare med Messefeiring og teologi. Det er grunna at dei ikkje har full kjennskap til sedevakansen at dei tiltalar Benedict XVI som "pope/pave" og "your Holiness/hans Heilagdom"...
           Det som er so interessant er at 7 ukrainske biskopar frå denne riten no har byrja å vakne opp og innsjå at det som anti-pavane og Novus Ordo held på med bryt med sann Katolsk Tru. Dei har difor lagt opp ei rad med videoar og artiklar på internetsida si, der dei m.a. fordømmer saligkåringsprosessen av JPII som er sett i gong av Benedict XVI, dei fordømmer Assissi-konferansane arrangerte av Roma, dei utropar "anathema" over ei rekkje Novus Ordo "biskopar" og "kardinalar" rundt omkring i verda og mykje anna interessant. Dei nærmar seg den sedevakantistiske posisjonen med stormsteg, og eg har difor lyst til å leggje opp ein av videoane deira på bloggen min:Ei tale til Pave Benedict XVI
Av Erkebiskop Elias
Av den ukrainske Ortodokse Gresk-Katolske Kyrkja
28. januar, 2011
(Ei samanfattning av innhaldet i videoen oversett til norsk)

Hans Heilagdom

På den fyste dagen i det nye året kom det bod om noko sjokkerande: Du stadfesta den apostatiske gesten i Assissi; du tenkjer å ta opp att og å kanonisere det.
Me siterer deg: "Til minne om den storarta historiske gesten utført av min forgjengar og for å høgtidsamt fornye engasjementet åt dei truande frå alle religionar om å leve ut si eiga religiøse tru i teneste for freden."

Hans Heilagdom, du må innsjå at gjennom å vedkjenne handlingane i Assissi, stilte du deg imot Kristus og imot Hans Mystiske Lekam, Kyrkja.

Denne so kalla "storarta historiske gesten" er eit totalt svik mot Kristendomen.
Å invitere avgudsdyrkarar som tilbed satan til Assissi og å settje dei til å leve ut deira eigne religiøse overtydingar er absurd. Å sette avgudsdyrking på lik linje med Evangeliet er fullstendig kjettersk.

Evangeliet og heile misjonstradisjonen åt Kyrkja vert slik fornekta.

Hans Heilagdom, Peter fornekta Kristus tre gonger, men den same natta synte han anger.

1) Du erklærte ei kjettarlære offentleg.
2) Du fastsette ein spesifik dato for saligkåringa av ein apostat.
3) Du bestemde deg for å utføre ein gest av fråfall frå Trua (apostasy) og å reise til Assissi i eigen person.

Under desse siste to åra, har bispesetet vårt gjentatte gongar oppfordra deg om å byrje å reformere Kyrkja.
Me har påpeika at denne kyrkjereforma ikkje kan settjast i gong utan offentleg botgjering for den apostatiske gesten frå Johannes Paulus II i Assissi.

Det er ironisk at i byrjinga av dette året so gjorde du nett det motsatte: Du fastsette ein dato for saligkåringsprosessen av ein apostatisk Pave: 1.mai, 2011.

Den dagen du saligkårar ein apostat kjem til å vere dagen då du ex-kommuniserar deg sjølv frå den Mystiske Lekamen åt Kristus.
Etter Epistelen åt Galatarane, Kapittel 1, vers 8 og 9, fell du då under Guds anathema, ei forbanning.

Om du då freistar å skape einskap med denne anti-krists ande i Assissi, vert du som ein som grev ei grav åt Kyrkja.
20 år etter sin død vart Pave Honorius I ex-kommunisert frå Kyrkja berre fordi han hadde halde seg tyst angåande kjetteri. På same vis gjeld det deg og di innstilling til Johannes Paulus II; du held deg i tystnad angåande kjetteri. Du og gjer ei historisk kjettersk handling.

Om du ikkje angrar deg, vert du ansvarleg for sjølvøydeleggjinga av den Katolske Kyrkja.
Hans Heilagdom, ta til vit og angre deg.
Korleis?
1) For det fyste, avlys det planlagte møtet i Assissi og gjer det motsatte. Det motsatte er offentleg botgjering for den kjetterske gesten åt Johannes Paulus II.

2) For det andre, avlys saligkåringsprosessen av Johannes Paulus II.

3) For det tredje, fjern alle apostatiske (dei som har falle ifrå trua) kardinalar og biskopar frå embeta deira. Vig sanne Katolske biskopar som vil utføre ei intern reformering av Kyrkja.
Dette er kva den blødande Kyrkja forventar av deg.
Dette er kva den lidande Hyrdingen åt Kyrkja, Jesus Kristus Sjølv, forventar av deg.

Han kjem snart til be deg om å gjere rekneskap for om du handla etter Hans profetiske ord.

Hans Heilagdom, sju biskopar frå bispesetet åt den ukrainske Ortodokse Greske-Katolske Kyrkja bed for deg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Følgere


Vitjarar