TANKEN BAKOM BLOGGEN MIN!

Dette er ei side på nynorsk om det å konvertere til katolisismen. Sjølv konverterte eg i 2007, etter ei kronglete reise mellom ulike tankar og sekter som alle kalla seg for kristne utan å ha noko koppling til den 2000 år gamle Kristendomen. Eg skulle ikkje ynskje nokon annan å måtte famle seg fram på same vis som eg var tvungen å gjere.

Me lever i ei tid då dei som utgjer seg for å vere den sanne Katolske Kyrkja i røynda er ei røvarsekt som ikkje er med på å fremje tradisjonell katolsk tru, men heller gjer alt dei kan for å myrkleggje den sanne læra som me har fått overgjeve ifrå Apostlane og fram til i dag.


I tillegg har over 400 år med protestantisme gjort at dei kristne røtene i Noreg er vel kamuflerte, og me har vorte proppa med Lutherpropaganda frå vogga til grava i fleire generasjonar. Historiske bøker og vitnesbyrd har vorte øydelagde, kyrkjer tekne over av andre, evangeliet utvatna, Bibelen feilaktig oversett i utallige utgåver og mennesket har hamna i sentrum istadenfor Gud. Og for ikkje å snakke, me har vorte overgjevne til den upålitelege subjektiviteten som gjer at ingen er samde om nokon ting, fordi me har skild oss frå den Sanne ModerKyrkja og den Apostoliske læra.

Denne bloggen har som mål å vere ei hjelp for dei som søkjer seg attende til det som ein gong var, og ei oppmuntring for dei som allereie er innanfor, men som kjenner seg isolerte og åleine imellom heidningar i eit land som er like kaldt i dag som det var innan det vart Kristna- like inn i sjela.

fredag 8. november 2013

Barnevernet i Noreg går amok!


Ein film frå Ukraina om korleis barnevernet øydelegg familiane.
Eit særskild avsnitt om Noreg kjem etter omlag 16 min og 50 sek. I Noreg har det no gått so langt at born etter definisjon fyst of framst tilhøyrer STATEN når dei vert føydde og ikkje foreldra.
I fylgje denne filmen tek barnevernet i gjennomsnitt 33 born om dagen i Noreg, og 200 000 av totalt 1 million born har vorte frårøva retten til å tilhøyre og vekse opp i sin eigen biologiske familie. Det er 20% av alle norske born, det. 1 av 5....!!
Fosterforeldre kan få mellom 1 og 8 millionar NOK i året for å ta hand om desse sokalla fosterborna.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Følgere


Vitjarar