TANKEN BAKOM BLOGGEN MIN!

Dette er ei side på nynorsk om det å konvertere til katolisismen. Sjølv konverterte eg i 2007, etter ei kronglete reise mellom ulike tankar og sekter som alle kalla seg for kristne utan å ha noko koppling til den 2000 år gamle Kristendomen. Eg skulle ikkje ynskje nokon annan å måtte famle seg fram på same vis som eg var tvungen å gjere.

Me lever i ei tid då dei som utgjer seg for å vere den sanne Katolske Kyrkja i røynda er ei røvarsekt som ikkje er med på å fremje tradisjonell katolsk tru, men heller gjer alt dei kan for å myrkleggje den sanne læra som me har fått overgjeve ifrå Apostlane og fram til i dag.


I tillegg har over 400 år med protestantisme gjort at dei kristne røtene i Noreg er vel kamuflerte, og me har vorte proppa med Lutherpropaganda frå vogga til grava i fleire generasjonar. Historiske bøker og vitnesbyrd har vorte øydelagde, kyrkjer tekne over av andre, evangeliet utvatna, Bibelen feilaktig oversett i utallige utgåver og mennesket har hamna i sentrum istadenfor Gud. Og for ikkje å snakke, me har vorte overgjevne til den upålitelege subjektiviteten som gjer at ingen er samde om nokon ting, fordi me har skild oss frå den Sanne ModerKyrkja og den Apostoliske læra.

Denne bloggen har som mål å vere ei hjelp for dei som søkjer seg attende til det som ein gong var, og ei oppmuntring for dei som allereie er innanfor, men som kjenner seg isolerte og åleine imellom heidningar i eit land som er like kaldt i dag som det var innan det vart Kristna- like inn i sjela.

tirsdag 20. juli 2010

Maria Fødselsfest! (8.september) av Leonhard Goffine, 1687

Av alle heilage høgtider er Maria sine høgtidsdagar både storarta og til stor gagn, og kvar og ein av oss vert formana og oppmuntra til å gje henne stor vyrdnad, noko me og kan lære oss frå liva til dei Heilage. Kyrkja helsar Maria, i samsvar med namnet hennar, for HavsStjerna, som lyser for alle som ferdast i verda på sjela sitt farlige hav. Difor formanar den Heilage Bernhard oss med desse orda: "Vend ikkje ditt auge vekk ifrå denne glitrande stjerna, so framt du ikkje vil verte bylgjene sitt rovoffer. Når du vert plaga og stormen kjem over deg og prøver deg ned på djupet, eller når du vert kasta mot naud- og sorgtungeklippa, eller når tanken på Guds rettferd og denne komande domen fyller deg med beven og syndene dine skuldar deg og ropar etter di fordøming og andene i helvetet grip etter deg, for å styrte deg ned i avgrunnen; lyft då opp ditt auge og fest blikket på denne stjerna. Når du er i fare eller bedrøva, i all din angst må du kalle på den heilage Mora. Lat hennar namn vere på lippene dine og i hjarta ditt. Fylgjer du henne går du deg ikkje vill; ropar du på henne vert du ikkje motlaus; held du deg trufast til henne so fell du ikkje; vernar ho deg so har du ikkje noko å vere redd for; leier ho deg so finn du vegen og får erfare at HO er Maria, HavsStjerna."

  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Følgere


Vitjarar